Drukuj

swiss

Informacja
dotycząca dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla wniosków składanych w okresie od 02 do 27 listopada 2015 r.

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 23 lutego 2016 r. zatwierdził Listy rankingowe wniosków wyłonionych do dofinansowania w naborze wniosków w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – w roku 2016 – uchwała Nr LXXXV/1748/2016. Tekst w/w uchwały wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie: www.umwl.bip.lubelskie.pl (ścieżka dostępu: zakładka organy województwa – Zarząd Województwa Lubelskiego – Uchwały Zarządu Województwa). Bezpośredni link:
http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=52&p1=szczegoly&p2=1045090

            Ponadto informuję, iż została podpisana umowa na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2016 r. Niniejsza umowa obejmuje swoim zakresem zamówienia uzupełniające w stosunku do umowy podpisanej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego, w 2015 roku”.

Zamówienia uzupełniające są I Etapem realizacji usługi w 2016 r.  obejmuje demontaże/odbiory w okresie marzec-maj. II Etap realizacji usługi będzie odbywać się od czerwca do października 2016 r. i obejmować będzie wszystkie pozostałe złożone wnioski do realizacji.

Umowa została podpisana z firmą:
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.   Dobrów 8,   28-412 Tuczępy

W/w Wykonawca będzie realizował zadanie na terenie gminy Stary Zamość, zgodnie z formą zadeklarowaną we wniosku.

Telefon kontaktowy dla Państwa w sprawie umówienia się z firmą na termin wykonania usługi: (41) 260 50 50 (2–zbiórka i demontaż azbestu) – Pani Katarzyna Król

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński