Informujemy, iż na terenie gminy realizowane są dwa projekty dotyczące utylizacji azbestu w których wykonawcami są dwie różne firmy:

 swiss contribution  

1. Pierwszy projekt pod nazwą: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” prowadzony  jest przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach Programu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dla wniosków składanych w listopadzie 2015 r. oraz w dodatkowych naborach w dniach 18-29.04.2016 r. oraz 11.07–15.07.2016 r.

Wykonawca: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8, 28-412 Tuczępy
telefon kontaktowy nr: (41) 260 50 50 (2–zbiórka i demontaż azbestu)
 wfos azbest  

2. Drugi projekt pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" na terenie Gminy Stary Zamość dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

Dla wniosków składanych na przełomie lutego-marca 2016 r. 

Wykonawca:  „WIBROPRESS” Janusz Jarski, Kalinowice 113 A, 22-400 Zamość, Tel. 501 652 494

swiss

Informacja
dotycząca dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla wniosków składanych w okresie od 02 do 27 listopada 2015 r.

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 23 lutego 2016 r. zatwierdził Listy rankingowe wniosków wyłonionych do dofinansowania w naborze wniosków w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” finansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – w roku 2016 – uchwała Nr LXXXV/1748/2016. Tekst w/w uchwały wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie: www.umwl.bip.lubelskie.pl (ścieżka dostępu: zakładka organy województwa – Zarząd Województwa Lubelskiego – Uchwały Zarządu Województwa). Bezpośredni link:
http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=52&p1=szczegoly&p2=1045090

            Ponadto informuję, iż została podpisana umowa na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Województwa Lubelskiego w 2016 r. Niniejsza umowa obejmuje swoim zakresem zamówienia uzupełniające w stosunku do umowy podpisanej na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i samorządów położonych na terenie Województwa Lubelskiego, w 2015 roku”.

Zamówienia uzupełniające są I Etapem realizacji usługi w 2016 r.  obejmuje demontaże/odbiory w okresie marzec-maj. II Etap realizacji usługi będzie odbywać się od czerwca do października 2016 r. i obejmować będzie wszystkie pozostałe złożone wnioski do realizacji.

Umowa została podpisana z firmą:
Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.   Dobrów 8,   28-412 Tuczępy

W/w Wykonawca będzie realizował zadanie na terenie gminy Stary Zamość, zgodnie z formą zadeklarowaną we wniosku.

Telefon kontaktowy dla Państwa w sprawie umówienia się z firmą na termin wykonania usługi: (41) 260 50 50 (2–zbiórka i demontaż azbestu) – Pani Katarzyna Król

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2016 roku

w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Informuję, iż trwa nabór wniosków do 15 marca 2016 r. na usunięcie odpadów zawierających azbest, poprzez demontaż pokryć dachowych lub odbiór z działki. Składanie wniosków w Urzędzie Gminy pok. nr 12.

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

 swiss

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających

azbest (eternit) w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Termin składania wniosków dla osób fizycznych

od 02 do 27 listopada 2015 r.

Realizacja zadań polega na:

1) demontażu eternitu z dachów, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

2) usunięciu eternitu zgromadzonego na nieruchomościach poprzez odbiór z działki (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Wymagane dokumenty:

-   wniosek dla osób fizycznych (należy podać m.in. ilość eternitu w m2, nr ewidencyjny działki, nr i serja dowodu osobistego),

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:

  • dla realizacji nr 1) demontażu - kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).
  • dla realizacji nr 2) odbiór z działki - kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.)

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/ Waldemar Raczyński

wfos_azbest

Gmina Stary Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 219/2015/D/OZ zawartej w dniu 03.06.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu,transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część III - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

www.wfos.lublin.pl