wfos azbest

Gmina Stary Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 201/2017/D/OZ zawartej w dniu 31.05.2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu,transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

www.wfos.lublin.pl

Informacja
dotycząca dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2017 roku

dotowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych

na terenie Gminy Stary Zamość”

w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
na lata 2016-2017”

Uprzejmie informuję, iż złożony wniosek na utylizację azbestu został zakwalifikowany do realizacji w 2017 roku i przekazany do wykonania firmie:

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Handlowo-Usługowym „WAGRA”
Wacław Ostrowski
Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice

Wykonawca realizuje usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z formą zadeklarowaną prze wnioskodawcę we wniosku
w terminie do 15 października 2017 r.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w ilości podanej we wniosku.

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2017 roku

w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Informuję, iż trwa nabór wniosków do 15 marca 2017 r. na usunięcie odpadów zawierających azbest, poprzez demontaż pokryć dachowych lub odbiór z działki. Składanie wniosków w Urzędzie Gminy
pok. nr 12.

W bieżącym roku jest ograniczona ilość środków ze względu zakończenia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy 100% zwrocie wystarczy dla około 26 gospodarstw.

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

wfos azbest

Gmina Stary Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 203/2016/D/OZ zawartej w dniu 08.06.2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu,transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

www.wfos.lublin.pl

swiss

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące naboru uzupełniającego
wniosków na usuwanie azbestu w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Informuję, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Nabór odbędzie się w dniach 18 - 29.04.2016 r.

Załącznik do wniosku:

  • w przypadku demontażu eternitu z dachu należy wcześniej dokonać zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Zamościu, ul. Przemysłowa 4 oraz odebrać potwierdzenie, które będzie stanowiło załącznik do wniosku na azbest,
  • w przypadku zdemontowania eternitu z dachu przed naborem wniosków, wymagane jest dołączenie oświadczenia firmy (osoby) potwierdzającego demontaż eternitu z dachu (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.).

Dodatkowe informacje: www.azbest.lubelskie.pl

Wójt Gminy Stary Zamość

   /-/ Waldemar Raczyński