swiss

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące naboru uzupełniającego
wniosków na usuwanie azbestu w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Informuję, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Nabór odbędzie się w dniach 18 - 29.04.2016 r.

Załącznik do wniosku:

  • w przypadku demontażu eternitu z dachu należy wcześniej dokonać zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w Starostwie Powiatowym w Zamościu, ul. Przemysłowa 4 oraz odebrać potwierdzenie, które będzie stanowiło załącznik do wniosku na azbest,
  • w przypadku zdemontowania eternitu z dachu przed naborem wniosków, wymagane jest dołączenie oświadczenia firmy (osoby) potwierdzającego demontaż eternitu z dachu (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.).

Dodatkowe informacje: www.azbest.lubelskie.pl

Wójt Gminy Stary Zamość

   /-/ Waldemar Raczyński

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2016 roku

w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Informuję, iż trwa nabór wniosków do 15 marca 2016 r. na usunięcie odpadów zawierających azbest, poprzez demontaż pokryć dachowych lub odbiór z działki. Składanie wniosków w Urzędzie Gminy pok. nr 12.

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

 swiss

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających

azbest (eternit) w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Termin składania wniosków dla osób fizycznych

od 02 do 27 listopada 2015 r.

Realizacja zadań polega na:

1) demontażu eternitu z dachów, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

2) usunięciu eternitu zgromadzonego na nieruchomościach poprzez odbiór z działki (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Wymagane dokumenty:

-   wniosek dla osób fizycznych (należy podać m.in. ilość eternitu w m2, nr ewidencyjny działki, nr i serja dowodu osobistego),

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:

  • dla realizacji nr 1) demontażu - kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).
  • dla realizacji nr 2) odbiór z działki - kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004r.)

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/ Waldemar Raczyński

wfos_azbest

Gmina Stary Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 219/2015/D/OZ zawartej w dniu 03.06.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu,transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą Gospodarowanie odpadami inne niż komunalne. Część III - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

www.wfos.lublin.pl