efrr

Gmina Stary Zamość przystapiła do realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-202, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17

Całkowita wartość projektu wynosi 1 363 639,20 zł, wartość unijnego dofinansowania 590 410,99 zł
Nr projektu: RPLU.05.02.00-06-0037/17
Rozpoczecie realizacji: 29.09.2017 r.
Zakończenie realizacji: 31.12.2019 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie w Gminie Stary Zamość. Zakres prac obejmuje m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - ocieplenie stropu poddasza - ocieplenie stropu piwnicy - wymiana okien - wymiana drzwi zewnętrznych - modernizacja instalacji c.o. wymiana kotła weglowego na kocioł opalany peletami wyposażonego w monitoring zdalnego sterowania pracą kotła o połączeniu WiFi lub GSM oraz opomiarowanie kotłowni), Dostosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych, Dokumentacja techniczna, Audyty energetyczne, SW i Kampania promocyjna. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące efekt i rezultaty:

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 236,41CO2/rok* w 2020 r.
3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1715 GJ/rok* w 2020 r.
4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 476 302 kWh/rok, 662 514 kWh/rok* w 2020 r.
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawianych - 0,11MWt* w 2019 r.
6. Powierzchni użytkowa budynków poddawanych termomodernizacji - 1419 m2 w 2019 r.
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt* w 2019 r.
8. Grupy docelowe p.: mieszkańcy Gminy Stary Zamość korzystający z usług przedmiotowej placówki edukacyjnej w Wierzbie

*-wartość docelowa

 

 mini img 7676mini img 7678mini img 7680

mini img 7681mini img 7682mini img 7684

mini img 7686mini img 7688mini img 7689

mini spwierzba1mini spwierzba2mini spwierzba3

mini spwierzba4mini spwierzba5mini spwierzba6

mini spwierzba7mini spwierzba8

 program regionalny lubelskie

Projekt pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 804 625,00 zł, zaś wartość dofinansowania 419 645,00 zł.

Projekt ma na celu uporządkowanie systemu sieci wodociągowej w miejscowości Wisłowiec, polegające na budowie nowej sieci oraz poprawie warunków sanitarnych mieszkańców przez wyeliminowanie szkodliwej instalacji oraz usprawnienie dostępu do wody. Dodatkowo w ramach realizacji projektu korzystne jest zastosowanie rozwiązań nowoczesnych, zdrowych, przyjaznych środowisku, w tym zastosowanie OZE oraz upowszechnienie informacji o sposobie dbania o środowisko powiązane z zastosowaniem TIK. Powyższe podejście pozwoli nie tylko uzupełnić braki infrastrukturalne, ale także w sposób kompleksowy chronić środowisko naturalne.

Inicjatorem projektu jest Urząd Gminy w Starym Zamościu. Zadaniem własnym Gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii dostarczania wody o odpowiedniej jakości, w związku z czym Gmina Stary Zamość wystąpiła w imieniu lokalnej społeczności, której dotyczy problem wodociągu zbudowanego z azbestu.

Interesariuszami przedmiotowymi są mieszkańcy Gminy Stary Zamość, a w szczególności mieszkańcy, na których projekt ma bezpośredni wpływ. Do tej grupy zaliczono wszystkich mieszkańców miejscowości Wisłowiec korzystających z istniejącego wodociągu (43 punkty czerpalne).

www.gws.staryzamosc.eu

prow 2014 2020 dom ludowy udrycze