Informuję mieszkańców miejscowości Udrycze – Wola, że w dniu 7.10.2023 r. (sobota) w godzinach od 6: do 14:00 droga gminna nr 110209L ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3224L do nr Udrycze - Wola 80) będzie zamknięta z powodu prowadzenia robót budowlanych, związanych z przebudową przedmiotowej drogi.

Informuję mieszkańców miejscowości Chomęciska Duże, że w dniach 9.10.2023 r – 10.10.2023 r. (poniedziałek - wtorek) w godzinach od 6: do 15:00 droga gminna nr 110236L ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3219L do domu nr 132 będzie zamknięta z powodu prowadzenia robót budowlanych, związanych z przebudową przedmiotowej drogi.

dzielnicowy

logo internet gov pl

 

Internet.gov.pl to bezpłatna baza danych o usługach internetu szerokopasmowego w Polsce. Każdy mieszkaniec kraju może tu zgłosić potrzebę dostępu do szybkiego internetu lub oznaczyć budynek jako pustostan. Operatorom telekomunikacyjnym umożliwia dopasowanie planów rozbudowy sieci internetowej do realnych potrzeb mieszkańców.

Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wierzbie

Od 2 października  2023 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

  • umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę potrzeb i możliwości;
  • poprawę jakości życia w środowisku lokalnym;
  • włączenie do życia w społeczności lokalnej;
  • zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  • odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych;

Centrum zapewnia 6 miejsc na pobyt całodobowy oraz 14 miejsc na pobyt dzienny. Część mieszkaniowa składa się z pokoi jednoosobowych wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzystające z usług COM będą  miały  zapewnione wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla uczestników, zajęć aktywizujących, fizjoterapeutycznych   oraz pomocy opiekunów, terapeutów i innych pracowników. Dla osób  korzystających z usług  Centrum w ramach pobytu dziennego przewidziano usługę transportową.

Zapraszamy do udziału w programie i składania wniosków wraz z załącznikami (wniosek o przyjęcie, zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie) od dnia 1.09.2023r., w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu  Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość, tel. 84 61 63 243 lub mobilny: 512 434 980

W przypadku  gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny, konieczne jest odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

 

Wniosek o przyjęcie do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego

Zaświadczenie lekarza rodzinnego

asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2024

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Stary Zamość zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 - do dnia 13 września 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby

z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1)    wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

       2)    wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

       3)    wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

       4)    wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stary Zamość środków finansowych na realizację tego zadania. 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Karta zgłoszenia do Programu - Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024