kowrKrajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A. Obrót tego produktu będzie prowadzony, podobnie jak pszenicą i żytem, w formule rynku kasowego w ramach dwóch równolegle działających systemów tj. w systemie kursu jednolitego i w systemie aukcyjnym.

Jednocześnie informuję, że trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu giełdowego: rzepak i koncentrat soku jabłkowego,
a także nad uruchomieniem rynku terminowego dla towarów rolnych, na którym przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe umożliwiające zawieranie transakcji
z dostawą towaru w przyszłości.

Ponadto, uprzejmie informuję, że Towarowa Giełda Energii S.A. podjęła decyzję
zwolnieniu magazynów działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA) z następujących opłat:

  • za przeprowadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
  • rocznych za uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych .

Zwolnienia te będą obowiązywały do 31 grudnia 2021 r.

„Platforma Żywnościowa” to pionierskie i innowacyjne rozwiązanie, przygotowane
w odpowiedzi na postulaty oraz konsultacje z przedstawicielami sektora rolno-spożywczego.
Jednym z głównych elementów niezbędnym dla funkcjonowania nowej formy handlu jest stworzenie systemu magazynów autoryzowanych. Stworzono dwa odrębne podsystemy funkcjonowania magazynów autoryzowanych tj. magazyny świadczące odpłatnie usługi przyjmowania i przechowywania zbóż właścicielom (producentom, handlowcom), którzy decydują o sprzedaży produktów na giełdzie oraz magazyny nieświadczące usług odpłatnego przechowywania, w których właściciele magazynów mogą oferować do sprzedaży na giełdzie własne produkty (np. duzi producenci, grupy producentów, spółdzielnie rolników, handlowcy).

Proponowana forma handlu stanowi także możliwość rozszerzenia dotychczasowej działalności gospodarczej w postaci nowego kanału handlu lub odpłatnego świadczenia usług przechowywania zbóż. Więcej informacji o Giełdowym rynku rolnym znajduje się na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. pod adresem https://tge.pl/rtrs .

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o rozpropagowanie ww. informacji wśród potencjalnych uczestników rynku, w szczególności wśród magazynów oraz producentów rolnych z terenu działania Państwa gminy. Dotarcie do jak największego grona odbiorców przyczyni się do rozpowszechniania wiedzy o Giełdowym Rynku Rolnym, a tym samym pozwoli pozyskać kolejnych uczestników zainteresowanych zawieraniem transakcji za jego pośrednictwem.

 

 

Gmina Stary Zamość uprzejmie prosi mieszkanców o wypełnienie ankiety w działaniach podejmowanych w ramach Partnerstwa z obszaru „Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”, powołanego w 2018 roku, objętego pilotażem Projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). Szersze informacje o projekcie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) są dostępne pod linkiem:

http://www.skierbieszow.com.pl/2020/12/30/centrum-wsparcia-doradczego-2

 

Ankietę można wypełnić do dnia  29 stycznia. Ankietę mogą wypełnić nie tylko rodzice, ale także inni członkowie rodzin uczniów: dziadkowie, rodzeństwo, krewni itd.


Link do ankiety:
  https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm74mvva

Serdecznie dziękujemy.

Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Prosimy o wypełnienie ankiet skierowanych do konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych znajdujących się na stronie internetowej  https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta.  
Na powyższej internetowej  z ankietami dostępna jest także tzw. ankieta wdrożeniowa, której celem jest pozyskanie ogólnych informacji dotyczących odczuć respondentów, jakie działania, w jakich obszarach są najistotniejsze. Prosimy także o jej wypełnienie.
Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021 r.
 

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

 

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ
Z DNIA 15.01.2021

Na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego nr ZK-III.68.16.2021 z dnia 12.01.2021r. /zmienionej decyzją nr ZK-III.68.20.2021 z dnia 14.01.2021r/ Samorząd Gminy Stary Zamość będzie realizował zadanie pod nazwą “Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Transport do punktów szczepień będzie zapewniony:
a)    osobom niepełnosprawnym tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie ,,R” lub ,,N” lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b)    osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie transportu w Urzędzie Gminy Stary Zamość jest
Pani Iwona Drozdalska tel. 84 6164238, 84 6164231  w godzinach od. 8.00 do 15.30.
 /od poniedziałku do piątku/

UWAGA!

Na dowóz do punktu umawiamy się WYŁĄCZNIE w sytuacji gdy:

  • mamy wyznaczony termin szczepienia;
  • nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie.

Umówienia dowozu należy dokonać niezwłocznie po wyznaczeniu terminu szczepienia.

Urząd Gminy Stary Zamość nie prowadzi rejestracji osób do szczepienia  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wykaz  punktów szczepień na terenie Gminy Stary Zamość:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej R- MED Zofia Rejman

Wierzba 30, 22-417 Stary Zamość tel. 84 6163229

 

 

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień jest dostępnych pod adresem: www.gov.pl/web/szczepimysie

Wójt Gminy Stary Zamość
/-/Waldemar Raczyński

Informacje o konkursie oraz niezbędna dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

 

Link do informacji o konkursie:

http://lubelskie.ksow.pl/mias

Formularz dla Partnerów KSOW:

http://lubelskie.ksow.pl/konkursy