Stary Zamość, dnia 18.11.2009 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Zamość
Informuję mieszkańców gminy Stary Zamość, że dnia 18.11.2009 r. wszczęto postępowanie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia drogowego  przy drodze gminnej na działkach o nr ewidencyjnych: 853, 865, 868, 873, 876, 877, 880, 881, 884, 893, 892,896, 904, 923, 1231, 1232, 1204, położonych w miejscowości Krasne, gmina Stary Zamość.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stary Zamość.
W związku z tym informuję, że aktami sprawy można zapoznać i uzyskać stosowne wyjaśnienia oraz złożyć wnioski i uwagi w terminie do 18 grudnia 2009 roku, w Urzędzie  Gminy Stary Zamość, pokój nr 7.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

Wójt Gminy
Waldemar Raczyński

2009-11-04_kawiarenka_gok

[rokdownload menuitem="140" downloaditem="26" direct_download="true"]GOK Regulamin korzystania z Kawiarenki Internetowej (wersja DOC)[/rokdownload]

Stary Zamość, 01.10.2009r.

BiOŚ.7625/6/2009

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

kapital-ludzki ue_efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Zamościu
realizuje projekt systemowy
"Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Celem Projektu jest umożliwienie beneficjentom
wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie
ich kwalifikacji zawodowych.

 

W związku z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628), informuję o zakazie pozbywania się śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Odbiorem odpadów z gospodarstw zajmuje się specjalistyczna firma i jest to jedyny sposób ich pozbywania się.
Za nieprzestrzeganie w/w zakazu grozi kara grzywny w wysokości 500 zł oraz koszty usunięcia tego zanieczyszczenia (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o ochronie środowiska).

Wójt Gminy Stary Zamość