kapital-ludzki ue_efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starym Zamościu
realizuje projekt systemowy
"Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Celem Projektu jest umożliwienie beneficjentom
wejścia na rynek pracy poprzez podniesienie
ich kwalifikacji zawodowych.

 

W związku z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628), informuję o zakazie pozbywania się śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Odbiorem odpadów z gospodarstw zajmuje się specjalistyczna firma i jest to jedyny sposób ich pozbywania się.
Za nieprzestrzeganie w/w zakazu grozi kara grzywny w wysokości 500 zł oraz koszty usunięcia tego zanieczyszczenia (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o ochronie środowiska).

Wójt Gminy Stary Zamość