Stary Zamość, dnia 18.11.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Zamość

Informuję mieszkańców gminy Stary Zamość, że dnia 18.11.2009 r. wszczęto postępowanie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa  linii kablowej oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej KD-P(Z)3224L na działkach o nr ewidencyjnych: 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513/1, 514/1, 514/2, 515/2, 516/2, położonych w miejscowości Udrycze Wola, gmina Stary Zamość”.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stary Zamość.
W związku z tym informuję, że aktami sprawy można zapoznać i uzyskać stosowne wyjaśnienia oraz złożyć wnioski i uwagi w terminie do 18 grudnia 2009 roku, w Urzędzie  Gminy Stary Zamość, pokój nr 7.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

Wójt Gminy
Waldemar Raczyński

Stary Zamość, dnia 18.11.2009 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Zamość

Informuję mieszkańców gminy Stary Zamość, że dnia 18.11.2009 r. wszczęto postępowanie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa  linii kablowej oświetlenia drogowego przy drogach powiatowych Nr 3220l oraz Nr 3221L,  na działkach o numerach ewidencyjnych 196,58, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/3, 90/2 , położonych w miejscowości Stary Zamość,  gmina Stary Zamość.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stary Zamość.
W związku z tym informuję, że aktami sprawy można zapoznać i uzyskać stosowne wyjaśnienia oraz złożyć wnioski i uwagi w terminie do 18 grudnia 2009 roku, w Urzędzie  Gminy Stary Zamość, pokój nr 7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

Wójt Gminy
Waldemar Raczyński

Stary Zamość, dnia 18.11.2009 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stary Zamość
Informuję mieszkańców gminy Stary Zamość, że dnia 18.11.2009 r. wszczęto postępowanie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy oświetlenia drogowego  przy drodze gminnej na działkach o nr ewidencyjnych: 853, 865, 868, 873, 876, 877, 880, 881, 884, 893, 892,896, 904, 923, 1231, 1232, 1204, położonych w miejscowości Krasne, gmina Stary Zamość.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Stary Zamość.
W związku z tym informuję, że aktami sprawy można zapoznać i uzyskać stosowne wyjaśnienia oraz złożyć wnioski i uwagi w terminie do 18 grudnia 2009 roku, w Urzędzie  Gminy Stary Zamość, pokój nr 7.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

Wójt Gminy
Waldemar Raczyński

2009-11-04_kawiarenka_gok

[rokdownload menuitem="140" downloaditem="26" direct_download="true"]GOK Regulamin korzystania z Kawiarenki Internetowej (wersja DOC)[/rokdownload]

Stary Zamość, 01.10.2009r.

BiOŚ.7625/6/2009

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),