Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

- na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

- których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez GOPS w Starym Zamościu;

- które nie złożyły wniosku i wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do Urzędu Gminy.

 

 

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Załącznik do wniosku o zakup węgla

Mieszkańcy Gminy Stary Zamość

 

Ogłoszenie

 

Informuje się mieszkańców Gminy Stary Zamość, że do 31.12.2022 r. prowadzone są zapisy osób chętnych na montaż instalacji:

  1. kolektorów słonecznych
  2. fotowoltaiki
  3. pomp ciepła.

Zapisów można dokonać za pośrednictwem Sołtysów lub w Urzędzie Gminy Stary Zamość (pokój nr 13 lub telefonicznie - 84 6164 231).

 

opieka wytchnieniowa

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu  informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.
Gmina Stary Zamość zamierza aplikować  o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym  osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej  proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 -  do dnia 7 listopada 2022.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Jednocześnie GOPS informuje, iż  świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej  będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stary Zamość  środków finansowych na realizację  tego zadania.
Szczegółowe informacje  o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 - Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023