ppis

 

 

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Zamościu, przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego     oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 594).

         Na terenie powiatu zamojskiego organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, ul. Peowiaków 96.

         Wpis zostanie dokonany bezpłatnie po złożeniu wniosku. Formularz przedmiotowego wniosku jest dostępny w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu pok. Nr 22, lub na stronie BIP: http://pssezamosc.bip.gov.pl/ numer telefonu kontaktowego 846393691 (do 3), numer wewnętrzny 257.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, uprawę produktów roślinnych, takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami ( bez znaczącej zmiany ich charakteru np. np. mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie owoców, suszenie zbóż ) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego oraz zbieranie runa leśnego na przykład zbieranie grzybów i jagód w naturalnym środowisku i ich transport do zakładu.

Sprzedaż bezpośrednia to sprzedaż małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Dostawy bezpośrednie obejmują również środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, w postaci kiszonej lub suszonej. Dostawcami bezpośrednimi są zatem producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, w bramach własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne).

ochrona pszczol kwiecien 2016

KOMUNIKAT

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:

16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. do 16 maja może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.

W 2016 roku na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.

Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy.

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA).

Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

 Informacja na temat programu 500+rodzina 500plus duzy

Gmina Stary Zamość informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. Nr 195.),  wchodzi w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu , osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz w formie elektronicznej. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz ePUAP.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 01.04.2016 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu pokój nr 25 i 26, tel. 84 616 32 43 wew. 53 , tel. bezpośredni 84 616 42 53 , tel. komórkowy 519 541 805.

Komunikat Wojewody

http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/p...

KONKURS

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu ogłasza konkurs ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną imprez plenerowych, na zasadzie wyłączności.

Oferta dotyczy imprezy:

 1. Festyn rodzinny 3 lipiec 2016 r. od godz. 15.00 do godz. 1.00 dnia następnego.
 2. Koncert 15 sierpnia 2016 r. od godz. 20.00 do godz. 2.00 dnia następnego.
 3. Dożynki 28 sierpnia 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 24.00.

Miejsce:

Stary Zamość

Oferta powinna uwzględniać

 • Miejsca dla konsumentów; min.  200 osób, stoliki, ławki, parasole.
 • Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo.
 • Sprzedaż jedzenia: kiełbaski z grilla, chipsy itp. Napoje.
 • Firmy zobowiązują się zachowania czystości na obszarze konsumpcji.

Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsc a z urządzeniami elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP  i warunkom techniczno-elektrycznym.

Oferty na każdą imprezę osobno, należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/. Oferty przyjmowane będą do dnia 29.02.2016 r. do godziny 13.00.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość.

 Szczegółowych informacji udziela Magda Sienkiewicz-Karwacka 84 615 34 29.

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

KONKURSU

na:

Kompleksową obsługę gastronomiczną podczas:

 1. Festynu rodzinnego 3 lipiec 2016 r. od godz. 15.00 do godz. 1.00 dnia następnego.
 2. Koncertu 15 sierpnia 2016 r. od godz. 20.00 do godz. 2.00 dnia następnego.
 3. Dożynek 28 sierpnia 2016 r. od godz. 11.00 do godz. 24.00.

na terenach przy boisku w Wierzbie.

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu

Stary Zamość 5A

22-417 Stary Zamość

NIP 922-12-03-717

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Na przedmiot zamówienia składa się: Zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas w/w imprez plenerowych.

2. Zakres zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

 • stoisko gastronomiczne: np. potrawy z grilla, napije, piwo.
 • wystarczającą ilość miejsc siedzących za stołami i część stołów
 • z zadaszeniem (parasolami lub namiotem) minimum na 200 osób /10 kpl.

Obsługujący imprezę będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

3. Obsługujący imprezę zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie bezpieczeństwa w ramach organizowanych imprez.

4.Po stronie Obsługującego imprezę leży również uzyskanie zgody Stacji Epidemiologicznej na sprzedaż i działalność gastronomiczną, oraz wszystkich innych zaświadczeń i pozwoleń.

5.Obsługujący imprezę zobowiązany jest do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi Organizatora.

6. Obsługujący imprezę zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

7.Obsługujący imprezę rozlicza transakcję z Organizatorem w PLN, wpłata na konto GOK do 3 dni przed pierwszą imprezą.

II. Warunki udziału Obsługującego imprezę w postępowaniu.

O obsługę gastronomiczną imprezy z wyłącznością mogą ubiegać się Obsługujący imprezę, którzy:

1. Złożą oferty zgodne z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zadeklarują kwotę za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy, która zadowoli Organizatora.

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają aktualną koncesję zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz zgodę Stacji Epidemiologicznej. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Obsługujący imprezę ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z dopiskiem na kopercie „Wycofanie".  Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Obsługujący imprezę w zakresie wycofania oferty. Oferty wycofane nie będą odczytywane.

5. Organizator nie wymaga wniesienia wadium.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:

 

Złożone oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:

1. Cena

IV. Postanowienia końcowe

1.Obsługujący imprezę składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej ofercie.

2.Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, oraz opatrzona pieczątkami imiennymi.

3.Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie, zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

4.Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem.

5.Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Umowy Organizatora