dzielnicowy

logo internet gov pl

 

Internet.gov.pl to bezpłatna baza danych o usługach internetu szerokopasmowego w Polsce. Każdy mieszkaniec kraju może tu zgłosić potrzebę dostępu do szybkiego internetu lub oznaczyć budynek jako pustostan. Operatorom telekomunikacyjnym umożliwia dopasowanie planów rozbudowy sieci internetowej do realnych potrzeb mieszkańców.

Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wierzbie

Od 2 października  2023 roku rozpocznie swoją działalność Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie.

Placówka powstała w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem powstania Centrum jest wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez:

  • umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę potrzeb i możliwości;
  • poprawę jakości życia w środowisku lokalnym;
  • włączenie do życia w społeczności lokalnej;
  • zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
  • odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych;

Centrum zapewnia 6 miejsc na pobyt całodobowy oraz 14 miejsc na pobyt dzienny. Część mieszkaniowa składa się z pokoi jednoosobowych wraz z łazienką w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzystające z usług COM będą  miały  zapewnione wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla uczestników, zajęć aktywizujących, fizjoterapeutycznych   oraz pomocy opiekunów, terapeutów i innych pracowników. Dla osób  korzystających z usług  Centrum w ramach pobytu dziennego przewidziano usługę transportową.

Zapraszamy do udziału w programie i składania wniosków wraz z załącznikami (wniosek o przyjęcie, zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie) od dnia 1.09.2023r., w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu  Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość, tel. 84 61 63 243 lub mobilny: 512 434 980

W przypadku  gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny, konieczne jest odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

 

Wniosek o przyjęcie do Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego

Zaświadczenie lekarza rodzinnego

asystent osobisty osoby niepelnosprawnej edycja 2024

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Stary Zamość zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu Stary Zamość, 6, pokój nr 16, tel. 84 616 32 43 lub mobilny 512434980 - do dnia 13 września 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby

z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1)    wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

       2)    wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

       3)    wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

       4)    wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Stary Zamość środków finansowych na realizację tego zadania. 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

 

Karta zgłoszenia do Programu - Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

 

Plakat dla gospodarstw

 

Zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-20271 (Dz. U. poz. 1530) w 2023 roku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw.

Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi, jeżeli:

  1. złożył on wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych, będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r., wynosi nie więcej niż 5 ha
  2. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha
  3. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2022 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 finansowane w 100% z budżetu UE (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jednak rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie krajowe finansowanego w 100% z budżetu krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) otrzymają także te płatności.

Niezależnie od tego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo- klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023, złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 r.

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustalana będzie jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych) złożyć w aplikacji eWniosekPlus skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji.

Na stronie internetowej ARiMR znajduje się także Instrukcja opisująca w jaki sposób dołączyć do złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw.

Płatnością dla małych gospodarstw powinni zainteresować się przede wszystkim rolnicy, w gospodarstwach których powierzchnia użytków rolnych w roku 2023 wynosi nie więcej niż 5 ha i we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegają się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną.

Z dokonanej analizy wynika, że w 2023 roku ponad 637 tysięcy rolników wykazało we wnioskach o przyznanie płatności powierzchnię nie przekraczającą 5 ha użytków rolnych. Ponad 454 tysięcy rolników (ok. 71% rolników z powierzchnią nie przekraczającą 5 ha) we wnioskach ubiega się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną. Rolnicy Ci nie ubiegają się o płatności związane z produkcją, o płatności w ramach ekoschematów czy też o płatność dla młodych rolników. Są więc to rolnicy, którzy po złożeniu żądania płatności dla małych gospodarstw znacząco mogą podnieść kwotę przyznanych płatności. Do dnia 8 sierpnia 2023 r. żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw złożyło 1 715 rolników, co stanowi zaledwie 0,38% rolników potencjalnie kwalifikujących się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw.

 

UWAGA

 

„Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, jak i jego wycofanie

składa się wyłącznie w aplikacji eWniosekPlus

po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych.

 

Prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli do tej pory żądania w innej formie (przekazali żądanie e-mailem, w wersji papierowej do BP/OR/Centrali ARiMR) o złożenie tego oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus

w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 

 

ARiMR