OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

poszukuje pracownika na stanowisko:

Głównego Księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (umowa na zastępstwo)

Niniejsze ogłoszenie nie może być traktowane jako ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

1.    Nazwa i adres Jednostki:

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

       Stary Zamość 6, 22 – 417 Stary Zamość  

 2.    Określenie  stanowiska

       Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

        Forma zatrudnienia : umowa o pracę na zastępstwo, pełny etat.

 3.    Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego i co najmniej 3 – letniego stażu pracy w księgowości,
 • posiadanie wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego ekonomicznego i posiadanie co najmniej 6- letniego stażu pracy w księgowości,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 1. niekaralność za przestępstwa umyślne,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. znajomość ustawy o finansach  publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy,
 4. biegła znajomość obsługi komputera i programów,
 5. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej.

 4.    Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad księgowości budżetowej, przepisów ustawy o finansach publicznych, przepisów ustawy o rachunkowości,
 2. znajomość obsługi programów komputerowych w tym :Płatnik, programu finansowo-księgowego, pakietu Microsoft Office, Excel, programu kadrowo-płacowego,
 3. umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 5. odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, terminowość w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,     

  5.    Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1.  prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2.  sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 3.  prowadzenie rozliczeń z ZUS i US oraz naliczanie wynagrodzeń,
 4.  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 5. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
 6. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków,
 9. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
 10. sporządzanie naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami  prawa,
 11. rozliczanie i ewidencja dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 12. kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku,
 13. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 14. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 15. współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
 16. wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego Księgowego.  

 6.    Wymagane dokumenty:

 1. CV – curriculum vitae,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie  wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2019, poz.1440 ze zm.);
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 7.    Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Starym Zamościu pok. Nr 16 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: : „Dotyczy ogłoszenia o pracy na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 17 listopada 2022 r.  do godz. 15.30 /decyduje data wpływu do GOPS.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert. Nadesłane oferty  nie będą odsyłane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Zamościu.