sam naglowek

 

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

 Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
• nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r.
i do wyczerpania budżetu Programu.

 

sam stopka

 

zus logo

Informacja dla płatników składek

Szanowni Państwo,

do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS [1].

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

 

Aby założyć profil na PUE ZUS:

 1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).
 2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.
 3. Wybierz sposób rejestracji:
 • za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl)
 • samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.
 1. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
 2. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:

 • szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach z 13.10.2022r. na naszej stronie http://www.zus.pl ;
 • możecie Państwo skorzystać z naszej infolinii 22 560 16 00.  Nasi konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
 • zachęcamy również do skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na naszej stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;.
 • możecie Państwo również przyjść do nas na Salę Obsługi Klientów

                                                                                                                                            

                                                                                                                             Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1621).

 

 

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

- na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

- których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez GOPS w Starym Zamościu;

- które nie złożyły wniosku i wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do Urzędu Gminy.

 

 

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Załącznik do wniosku o zakup węgla

 OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

poszukuje pracownika na stanowisko:

Głównego Księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (umowa na zastępstwo)

Niniejsze ogłoszenie nie może być traktowane jako ogłoszenie o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

1.    Nazwa i adres Jednostki:

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

       Stary Zamość 6, 22 – 417 Stary Zamość  

 2.    Określenie  stanowiska

       Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

        Forma zatrudnienia : umowa o pracę na zastępstwo, pełny etat.

 3.    Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego i co najmniej 3 – letniego stażu pracy w księgowości,
 • posiadanie wykształcenia średniego, policealnego lub pomaturalnego ekonomicznego i posiadanie co najmniej 6- letniego stażu pracy w księgowości,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 1. niekaralność za przestępstwa umyślne,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. znajomość ustawy o finansach  publicznych, zamówieniach publicznych, rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz osób fizycznych, samorządzie gminnym, kodeks pracy,
 4. biegła znajomość obsługi komputera i programów,
 5. mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej.

 4.    Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad księgowości budżetowej, przepisów ustawy o finansach publicznych, przepisów ustawy o rachunkowości,
 2. znajomość obsługi programów komputerowych w tym :Płatnik, programu finansowo-księgowego, pakietu Microsoft Office, Excel, programu kadrowo-płacowego,
 3. umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 4. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,
 5. odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, terminowość w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,     

  5.    Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 1.  prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2.  sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 3.  prowadzenie rozliczeń z ZUS i US oraz naliczanie wynagrodzeń,
 4.  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 5. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
 6. opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
 7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków,
 9. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej,
 10. sporządzanie naliczeń odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami  prawa,
 11. rozliczanie i ewidencja dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 12. kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku,
 13. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 14. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 15. współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
 16. wykonywanie innych, niewymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego Księgowego.  

 6.    Wymagane dokumenty:

 1. CV – curriculum vitae,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie  wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2019, poz.1440 ze zm.);
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 7.    Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Starym Zamościu pok. Nr 16 lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: : „Dotyczy ogłoszenia o pracy na stanowisko Głównego Księgowego” w terminie do dnia 17 listopada 2022 r.  do godz. 15.30 /decyduje data wpływu do GOPS.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Zamościu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert. Nadesłane oferty  nie będą odsyłane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starym Zamościu.