Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 98/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Koniec

Działka nr 71

kw nr ZA1Z/ 00102718/7

pow. 0,30 ha RIVb 0,30 ha Nieruchomość gruntowa 14.500,00 zł
2

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Działka nr 445

kw nr

ZA1Z/00052707/1

0,03 ha Br/ŁII 0,03 ha Nieruchomość gruntowa 3.800,00 zł
3

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Wierzba

Działka nr 1054/3

kw nr ZA1Z/00083366/4

0,4918 ha

RIIIb 0,1544

RIVb 0,1131

RV 0,0671

Br/RIVb 0,1110

Br/RV 0,0462

Nieruchomość gruntowa 23.600,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 17.11.2022 r.

 

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość
nr 99/2022 z dnia 28.09.2022 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych
do sprzedaży

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Udrycze Wola

Działka nr 197/1

kw nr ZA1Z/ 00102718/7

0,30 ha

RII 0,06 ha

RIIIa 0,06 ha

RIVb 0,18 ha

Nieruchomość gruntowa 11.000,00 zł
   

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm.) upływa z dniem 17.11.2022 r.

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 z późn. zm. ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213)

podaje do publicznej wiadomości,

            że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu usytuowanego na działce nr 750/3 w obrębie Chomęciska Małe, stanowiącego własność Gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 22.07.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem przetargu jest jednokondygnacyjny budynek sklepu o pow. użytkowej 71 m² oraz grunt o pow. 200 m², przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, podany w wykazie wywieszonym w dniu 16.05.2022 r. na stronie BIP, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w miejscowości Chomęciska Małe.
Informacja o zamieszczonym wykazie podana została w Kronice Tygodnia w dniu 17.05.2022 r.

Działka nr 750/3 jest wolna od obciążeń, posiada założoną księgę wieczystą nr ZA1Z/00052707/1.

Wywoławcza wysokość czynszu 300,00 zł brutto miesięcznie za 71 m² powierzchni użytkowej budynku.

Przetarg ustny nieograniczony na wynajem ww. budynku sklepu odbędzie się
w dniu 30.09.2022 r. o godz. 10°° w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość 2.wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 26.09.2022 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 084 616 42 42 lub w Urzędzie Gminy.

 

WÓJT GMINY

(-) Waldemar Raczyński

 

 

  Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość

nr 58/2022 z dnia 24.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. nierucho-mości opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodaro-wania

Wysokość czynszu dzierżawnego
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,33 ha z działki

nr 235/4

0,96 ha

RII 0,19 ha

RIIIa 0,14 ha

użytkowanie rolnicze

1,04 q

pszenicy rocznie

działka 235/9 0,32 ha PsIII 0,32 ha użytkowanie rolnicze

0,61 q

pszenicy rocznie

1,23 ha z działki nr 235/16 12,94 ha ŁII 1,23 ha użytkowanie rolnicze

3,32 q

pszenicy rocznie

0,73 ha z działki nr 235/16 12,94 ha ŁII 0,73 ha użytkowanie rolnicze

1,97 q

pszenicy rocznie

0,50 ha z działki nr 235/16 12,94 ha RIIIb 0,50 ha użytkowanie rolnicze

1,20 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Udrycze Koniec

działka 64/2 3,31

RIIIa 0,59 ha

RIVa 0,57 ha

RIVb 1,27 ha

RV 0,81 ha

PsVI 0,07 ha

użytkowanie rolnicze

5,03 q

pszenicy rocznie

                                                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość      

                                                                                                                                                                         nr 45/22 z dnia 06.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                                                                            nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

                                                                                                                         

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości powierzchnia nieruchomości opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu
1

Gmina: Stary Zamość

Obręb: Chomęciska Małe

Budynek sklepu usytuowanym na działce
nr 750/3

w obrębie Chomęciska Małe

kw nr ZA1Z/00052707/1

 

Budynek jednokondygnacyjny          o pow. 71 m²

oraz grunt o pow. 200 m²

Prowadzenie działalności gospodarczej 350 zł brutto za             71 m² powierzchni użytkowej                             budynku