Stary Zamość, dnia 11 sierpnia 2017r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY Stary Zamość

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że w dniach od 16 sierpnia 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na stronie internetowej Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.plw sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 17 sierpnia 2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Zamość.

3. Warsztatów w dniu 17 sierpnia 2017 r. na których omówiony zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 16 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Zamość, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Stary Zamość, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r., do godziny 15.30.

Uwagi i opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 22 sierpnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, w tym propozycji przedsięwzięć jest Wójt Gminy Stary Zamość.

 

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość na lata 2017 – 2023

Formularz zgłaszania uwag i przedsięwzięć KONSULTACJE SPOŁECZNE – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stary Zamość

 

Stary Zamość, dnia 8 sierpnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, iż w dniach od 9 sierpnia 2017 r. do dnia 14 sierpnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stary Zamość dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w następującej formach:

  1. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 10.08.2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy wcześniej przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr 84 6164231 podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Zamość.
  2. Debaty Konsultacyjnej w dniu 10.08.2017 r. na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Zamość – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Gminy sala 32.
  3. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji"). Wypełnione formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2017 r. do Urzędu Gminy Stary Zamość pocztą tradycyjną (Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość oraz elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także złożyć bezpośrednio w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 9 sierpnia 2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji") oraz w pokoju nr 3 w budynku Urzędu Gminy. Formularz konsultacyjny będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

 

Formularz Konsultacyjny dotyczący projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stary Zamość

Ankieta na Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość

Mapy Gminy Stary Zamość: Negatywne zjawiska gospodarcze, Negatywne zjawiska przestrzenno - funkcjonalne, Negatywne zjawiska społeczne, Negatywne zjawiska środowiskowe, Negatywne zjawiska techniczne, Podobszary rewitalizacji, Podobszary zdegradowane

Ogłoszenie

Wójta Gminy Stary Zamość

o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

w Gminie Stary Zamość

Informuję mieszkańców Gminy Stary Zamość, że do dnia 08.08.2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do Rady Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Zgłoszenia na członków Rady Rewitalizacji przyjmowane są od:

a)      mieszkańców Gminy Stary Zamość – trzech przedstawicieli

b)      organizacji pozarządowych – dwóch przedstawicieli

c)      przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stary Zamość – dwóch przedstawicieli

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Stary Zamość (sekretariat) w terminie do dnia 08.08.2017 r.

W załączeniu druki zgłoszeń , listy poparcia

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                  Waldemar Raczyński

 

Załączniki kandydaci do składu Rady Rewitalizacji

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY STARY ZAMOŚĆ

Gmina Stary Zamość przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przesłanką do przystąpienia do opracowania niniejszego dokumentu był fakt, iż na terenie Gminy występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.