Sieć drogowa w Gminie Stary Zamość.

alt

Sieć drogową na obszarze gminy stanowią:

- droga krajowa nr 17 relacji Warszawa - Lublin - Zamość - Hrebenne (granica państwa), zaliczana do sieci dróg międzynarodowych E-372, stanowiąca główną sieć komunikacyjną łączącą gminę z miastem powiatowym, wojewódzkim, sąsiednim powiatem oraz stolicą;

- droga wojewódzka nr 843 relacji Zamość - Skierbieszów przebiegająca wschodnią granicą fragmentu gminy i posiadająca marginalne znaczenie dla skomunikowania jej obszaru;

- drogi powiatowe stanowią dogodne powiązania komunikacyjne i transportowe z sąsiednimi gminami;

- drogi gminne: 19 odcinków dróg gminnych układu podstawowego (Gp) o łącznej długości 50,47 km oraz 27 odcinków dróg gminnych układu uzupełniającego (Gu) o łącznej długości 33,56 km stanowiących wewnętrzne połączenie sołectw i obszarów rolnych, a także połączenia z układem dróg wyższego rzędu.

Droga krajowa, wojewódzka oraz sieć dróg powiatowych, dobrze komunikuje obszar gminy z sąsiednimi gminami oraz województwem i krajem. Transport towarowy i komunikację osobową tranzytową, a także wewnętrzną (np. transport szkolny), generują drogi układu ponadgminnego. Sieć dróg gminnych jako układ uzupełniający mają niewielki wpływ na komunikację zewnętrzną gminy, a jedynie na obsługę terenów zabudowy wiejskiej oraz obszarów rolnych i leśnych gminy.

Żadna z dróg na obszarze gminy nie posiada pasa drogowego odpowiadającego obowiązującym przepisom szczegółowym. W związku z powyższym brak jest warunków na modernizację profilu poprzecznego drogi czy ulicy, prawidłowego odwodnienia jezdni, urządzenia poboczy, a także realizację tras rowerowych czy ciągów pieszych na obszarach zwartej zabudowy. Jedynie nawierzchnia drogi E-372 posiada konstrukcje jezdni pozwalającą na ruch samochodów ciężarowych. Stan techniczny nawierzchni wielu odcinków dróg powiatowych nie odpowiada wytrzymałości wymaganej dla samochodów o wyższym tonażu, a brak utwardzonych poboczy utrudnia ruch na drogach. Na samorządzie gminnym spoczywa obowiązek budowy, modernizacji i bieżącego utrzymania we właściwym stanie technicznym dróg gminnych.

 

Sieć wodociągowa

Obszar gminy został niemal w całości zwodociągowany przez dwa duże wodociągi grupowe oraz jeden lokalny. Pozostała część zabudowy rozproszonej bądź kolonijnej zaopatruje się w wodę z ujęć lokalnych kopanych, bądź studni wierconych przez pojedyncze gospodarstwa lub grupowo jak Chomęciska Duże - Kolonia.
Wodociąg grupowy Udrycze pracuje w oparciu o wykonany w 1974 r. odwiert studzienny o głębokości 130,00 m ozn. S1. Dla studni tej zatwierdzono zasoby eksploatacyjne w kat. "B" w wysokości 48,50 m3/h przy depresji s=10,0 m. W 1982 roku w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano studnię S2 o głębokości 141,7 m, która ujmuje wodę z poziomu wodonośnego kredy. Stwierdzono zasoby eksploatacyjne w wysokości 54,0 m3/h przy depresji s=5,50 m. Obecnie studnie pracują na zmianę w cyklu dwutygodniowym. Lej depresyjny ujęcia wynosi R=135,60 m. Wodociąg zrealizowany w 1976 r., a następnie rozbudowany z przyłączeniem Wisłowca, który posiadał własne ujęcie, pracuje jako 2-strefowy. Sieć w Borowinie Starozamojskiej, Kol. Wisłowiec, Udryczach i Kol. Udrycze zasilana jest grawitacyjnie (80% pobieranej wody), natomiast pozostałe 20% ciśnieniowo, tj. Udrycze Romanina i Zrąb w gm. Skierbieszów - za pośrednictwem hydroforni, a Wisłowiec za pośrednictwem pompowni strefowej na sieci grawitacyjnej. Sieć grawitacyjna zasilana jest ze zbiorników przejściowych pojemności 2x150 m3. Hydrofornia posiada dwa zbiorniki po 2000 dm3 każdy. Sieć wykonana w całości z tworzyw sztucznych, o długości ok. 41 km, obejmuje 341 przyłączy, zaopatruje w wodę 1535 mieszkańców i ich gospodarstw. Wodociąg grupowy Wierzba pracuje w oparciu o wydany w 1975 r. odwiert studzienny o głębokości 110 m, zwierciadło wody zalega na głębokości 49,0 m ppt. Zasoby eksploatacyjne w kategorii "B" zatwierdzono w ilości 100,0 m3/h przy depresji s=1,50 m. Przewidzianej projektem studni awaryjnej nie zrealizowano. Wodociąg pracuje jako 2-strefowy. Pierwszy etap wodociągu oddano do eksploatacji w 1989 roku i do 1992 pracował jako grawitacyjny, zasilając wsie: Wierzba, Stary Zamość, Nowa Wieś, Podstary Zamość, Chomęciska Duże, Chomęciska Małe oraz Ruskie Piaski i Kolonia Deszkowice gm. Nielisz. W 1993 roku do sieci włączono z zastosowaniem przepompowni strefowej z hydroforem 10 dm3 wieś Podkrasne, a w 1998 r. na tej samej zasadzie wsie: Wierzba II i Majdan Sitaniecki oraz Kol. Krasne. Woda pod względem bakteriologicznym nie wykazuje zanieczyszczenia, jednak instalację wodociągową poddaje się okresowo chlorowaniu. Lokalizacja ujęcia pozwoliła na ustalenie strefy ochronnej w granicach działki, strefy ochrony pośredniej nie opracowano. Sieć wykonano z tworzyw sztucznych o łącznej długości ok. 46,0 km, aktualnie obsługuje 882 przyłącza zaopatrując w wodę 2983 mieszkańców i ich gospodarstw.
Wodociąg lokalny Krasne pracuje w oparciu o wykonany w roku 1974 odwiert studzienny o głębokości 80,0 m. Zwierciadło statyczne ustabilizowało się na poziomie 62,0 m ppt. Zasoby eksploatacyjne w kat. "B" określono na 50,0 m3/h przy depresji s=0,50 m. Wodociąg pracuje jako jednostopniowy, woda ze studni tłoczona jest do hydroforu o pojemności 2500 dm3, a następnie rozprowadzana do sieci. Sieć poddaje się okresowo chlorowaniu. Strefa ochrony bezpośredniej w granicy działki ujęcia, strefy ochrony pośredniej nie opracowano. Wodociąg oddany do eksploatacji w 1978 roku, wykonany w całości z rur stalowych, aktualnie obsługuje 174 przyłącza, zaopatrując w wodę 913 mieszkańców i ich gospodarstwa. Całkowita długość sieci ok. 3,0 km. Pobór wody następuje w ilości Qmax=19,98 m3/h przy zasobach w kat. "B" w wysokości Q=50,0 m3/h i depresji s=0,50 m. Ogółem na obszarze gminy Stary Zamość zrealizowano 98,1 km sieci wodociągowej, 1400 przyłączy wodociągowych, które zasilają 1437 gospodarstw domowych. Na sieci funkcjonuje także 15 zdrojów ulicznych.

System kanalizacji sanitarnej

Na terenie gminy nie istnieją zbiorcze systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków. Przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonuje mała oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są ścieki z 29 mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej, Banku Spółdzielczego, Szkoły Podstawowej z Gimnazjum i apteki. Ścieki z obiektów użyteczności publicznej jak Urząd Gminy, Policja, Gminny Ośrodek Kultury oraz szkoły w Udryczach, Krasnem, Chomęciskach Dużych i Wisłowcu gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych oraz wywożone do oczyszczalni na zlecenie. Duża część gospodarstw w gminie posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków, które wybudowano przy wsparciu gminy i zaangażowaniu środków zewnętrznych.

 

Zaopatrzenie w gaz

Niemal cały obszar gminy został zgazyfikowany. Źródłem zasilania jest stacja redukcyjna zlokalizowana obok gazociągu tranzytowego we wsi Wisłowiec. Przez obszar gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia O250 relacji Zamość - Krasnystaw. Poza zbiorczym zaopatrzeniem w gaz pozostaje rozproszona i kolonijna zabudowa zagrodowa we wszystkich sołectwach. Zrealizowana sieć gazowa zapewnia dostawę gazu dla celów gospodarczych, ciepłowniczych oraz usług i rzemiosła. Istnieje możliwość rozbudowy sieci gazowej średnioprężnej.

 

Zaopatrzenie w ciepło

Gmina Stary Zamość nie posiada centralnego źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej. Obiekty użyteczności publicznej będące w gestii gminy wyposażone są w lokalne kotłownie na opal stały (szkoły, Urząd Gminy, policja, GOK). Budynek wielorodzinny Spółdzielni Mieszkaniowej, Bank Spółdzielczy oraz apteka wyposażone są w lokalne piece gazowe. Ponieważ cały obszar gminy jest zgazyfikowany, z gazu do celów grzewczych korzysta także wiele gospodarstw domowych. Pozostałe korzystają z urządzeń opalanych węglem lub drewnem opałowym.

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Przez obszar gminy przechodzi tranzytem w rejonie wsi Chomęciska Duże linia 220 kV relacji Abramowice - Zamość Mokre oraz przeciwna z południa na północ linia 220 kV relacji Zamość Mokre - Chełm oraz linia 110 kV relacji Zamość - Krasnystaw. Obszar gminy zasilany jest liniami średnich napięć - 15 kV oraz stacji transformatorowych 15 kV/0,4 kV z rozdzielni mocy w Zamościu. Istniejąca sieć energetyczna zapewnia zasilanie całego obszaru gminy. W ramach reelektryfikacji Zamojska Korporacja Energetyczna planuje sukcesywną przebudowę wyeksploatowanych sieci oraz stacji transformatorowych.

 

Stan i zagrożenia powietrza atmosferycznego

Poza kilkoma obiektami przemysłowymi podstawowe znaczenie ma tu tzw. emisja niska, pochodząca głównie z indywidualnego ogrzewania mieszkań i obiektów użyteczności publicznej, gdyż bardzo dużo pieców i lokalnych kotłowni na terenie gminy opalana jest węglem i drewnem. Jednak dokładna ilość substancji emitowanych z tych źródeł, jest trudna do określenia z uwagi na bardzo zróżnicowaną moc i sprawność pieców.

Zwiększonych stężeń zanieczyszczeń pochodzących z tychże źródeł (np.CO2) można się spodziewać jedynie w sezonie grzewczym i w ośrodkach o większej koncentracji zabudowy. Na terenach o zabudowie rozproszonej emisja niska nie ma takiego znaczenia, gdyż istnieją tam lepsze warunki przewietrzania. Niestety, często wraz z węglem oraz przede wszystkim z drewnem, spalane są odpady zawierające bardzo wiele szkodliwych substancji, które w ten sposób przedostają się do powietrza stwarzając zagrożenia dla mieszkańców.

Źródłem emisji liniowej jest ruch drogowy, w szczególności na trasie przelotowej gdzie, dość duży udział mają pojazdy ciężkie. Do tej grupy zanieczyszczeń zaliczają się głównie tlenek węgla, związki azotu, siarki oraz węglowodory i pyły. Emisja ta wzrasta wraz ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów w ostatnich latach.

 

Gospodarka odpadami

Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami na obszarze całego województwa lubelskiego jest zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów "u źródła", odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych w inny sposób.

Gospodarka odpadami stałymi na terenie gminy ujęta jest w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Zamość.