Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o wyborze firmy do utylizacji azbestu na 2017r

Drukuj

Informacja
dotycząca dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2017 roku

dotowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych

na terenie Gminy Stary Zamość”

w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
na lata 2016-2017”

Uprzejmie informuję, iż złożony wniosek na utylizację azbestu został zakwalifikowany do realizacji w 2017 roku i przekazany do wykonania firmie:

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Handlowo-Usługowym „WAGRA”
Wacław Ostrowski
Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice

Wykonawca realizuje usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z formą zadeklarowaną prze wnioskodawcę we wniosku
w terminie do 15 października 2017 r.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w ilości podanej we wniosku.

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 r. przez organizacje pozarządowe

Drukuj

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 t.j.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

I. RODZAJ ZADANIA

Ochrona dóbr kultury i tradycji. Konkurs pieśni patriotycznej .

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA    REALIZACJĘ W/W ZADANIA w  2017 roku: 1000 zł. 

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

W roku 2016 zadanie było realizowane przez: a) Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość”, -wysokość dotacji  780,00 zł,

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

-  Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r poz. 1817 t.j.)

-  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

-  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

-  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

  

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

-  Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania w 2017 roku od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

-  Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu – sekretariat

-  Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w rt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.16.1817 t.j.) oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.                                   

-  Oferty należy składać na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300).

-  Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po  terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

-  Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie do 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

-  Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

-  Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016 z org. pozarządowymi

Drukuj

Sprawozdanie


z realizacji programu współpracy za rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie z realizacji programu składane jest w związku z zapisem art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok uchwalony został 27 listopada 2015 roku – uchwała Rady Gminy Stary Zamość Nr IX/65/15.

W budżecie gminy Stary Zamość na 2016 rok na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano 110 000 zł.

Na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zarezerwowano w budżecie gminy 780 zł, w tym na konkurs pieśni patriotycznej 780 zł.

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na konkurs ogłoszony w miesiącu styczniu 2016 r. wpłynęły 2 oferty. Oceny możliwości realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, oceny kalkulacji kosztów i propozycję przyznanie środków poszczególnym organizacjom przedstawiła komisja powołana przez Wójta Gminy.
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Omega” -110 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 0 zł
Umowę o dofinansowanie podpisano. Podmiot w terminie złożył sprawozdanie z realizacji zadań.

Po ogłoszeniu konkursu w miesiącu kwietniu 2016 r. na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tym na konkurs pieśni patriotycznej wpłynęła jedna oferta Starozamojskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych na kwotę równą kwocie ogłoszeniu tj. 780 zł.
Umowę podpisano. Podmiot realizujący zadanie w terminie złożył sprawozdanie z realizacji zadania.

W budżecie gminy Stary Zamość w II półroczu 2016 na realizację zadań w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wyasygnowano dodatkowo 40 000zł.
Ogłoszono konkurs. Ogłoszenia umieszczono na stronie internetowej gminy, w biuletynie informacji publicznej, na tablicach ogłoszeń. Wpłynęły 2 oferty. Komisja zaproponowała następujący podział kwoty 40 000 zł :
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Omega” – 37 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 3 000 zł

Umowy o dofinansowanie podpisano. Podmioty w terminie złożyły sprawozdania z realizacji zadań.

Stary Zamość, 2017.05.31
Janusz Czarny
Sekretarz Gminy

 

Usuwanie azbestu w 2017 r.

Drukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2017 roku

w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Informuję, iż trwa nabór wniosków do 15 marca 2017 r. na usunięcie odpadów zawierających azbest, poprzez demontaż pokryć dachowych lub odbiór z działki. Składanie wniosków w Urzędzie Gminy
pok. nr 12.

W bieżącym roku jest ograniczona ilość środków ze względu zakończenia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy 100% zwrocie wystarczy dla około 26 gospodarstw.

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 r

Drukuj

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r. poz. 1817 t.j.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2017 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

I. RODZAJ ZADANIA

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA    REALIZACJĘ W/W ZADANIA w  2017 roku: 100 000 zł. 

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.
W roku 2016 zadanie było realizowane przez: a) Klub Sportowy ,, OMEGA”, -wysokość dotacji 147 000 zł, b) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, - wysokość dotacji 3 000 zł.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

-  Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r poz. 1817 t.j.)
-  Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
-  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
-  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

-  Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania w 2017 roku od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V. OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

-  Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2017 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu - sekretariat
-  Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.16.1817 t.j.) oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.
-  Oferty należy składać na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300).
-  Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po  terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

-  Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie do 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.
-  Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.
-  Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. 

 

Załóż firmę przez telefon

Drukuj

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.
Załóż firmę przez telefon!

https://wws.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/GetFile.aspx?attid=e2689e75-87d0-48f3-97d9-205b26988b40

 

 

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok

Drukuj

Gmina Stary Zamość informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.):

  • podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy jest firma EKO-KRAS Sp. z o. o. ul. Marii Konopnickiej 27D, 23-204 Kraśnik
    od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  • miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów


harmonogram odpady 2017

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi należy wnosić kwartalnie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stary Zamość, Bank Spółdzielczy w Izbicy O/Stary Zamość Nr 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 w następujących terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 czerwca, III rata do 15 września, IV rata do 15 grudnia.

 Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Stary Zamość (PSZOK) pobierz regulamin

 

jak prawidlowo segregowac odpady

 

 

nie pal plastiku 001 Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Czytaj cały artykuł...

 

Wyniki konkursu w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Drukuj

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w IV kwartale 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zarezerwowano kwotę
780 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych......780 zł
 
Strona 1 z 10