Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

O gminie Demografia

Demografia

Drukuj

Dane demograficzne o populacji mieszkańców gminy Stary Zamość ujawniają wiele ciekawych informacji.

Tabela Nr 1. Ogólny stan ludności w gminie Stary Zamość wg stałego miejsca zameldowania w latach 2000-2008.

rok

wartość

j. miary

2000

5678

osoba

2001

5663

osoba

2002

5607

osoba

2003

5573

osoba

2004

5565

osoba

2005

5553

osoba

2006

5529

osoba

2007

5612

osoba

2008

5564

osoba

Źródło: GUS

Wykres Nr 1. Ogólny stan ludności w gminie Stary Zamość wg stałego miejsca zameldowania w latach 2000-2008.

alt
Źródło: GUS

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2006 roku Gminę Stary Zamość zamieszkiwało 5529 osób. Wykres powyżej przedstawia graficznie spadek liczby ludności w Starym Zamościu. Jak widać w porównaniu do roku 2000 liczba ludności gminy spadła o 149 osób. Wykres uwidacznia systematyczny spadek liczby mieszkańców od roku 2000.

Istotne jest, że przez cały ten okres przyrost naturalny w Gminie był ( zgodnie z tendencjami ogólnopolskimi) ujemny. Oznacza to że główną przyczyną spadku liczby ludności jest właśnie ujemne saldo przyrostu naturalnego. Przyrost naturalny obrazuje tabela poniżej.

Tabela Nr 2. Przyrost naturalny w gminie Stary Zamość lata 2000-2006.

rok

wartość

j. miary

2000

-1

osoba

2001

-18

osoba

2002

-32

osoba

2003

-19

osoba

2004

-18

osoba

2005

-31

osoba

2006

-16

osoba

Źródło: GUS

Wykres Nr 2. Saldo przyrostu naturalnego w gminie Stary Zamość lata 2000-2006.

alt
Źródło: GUS

Tabela Nr 3. Struktura wiekowa ludności gmina Stary Zamość lata 2000-2006.

Ludność wg grup wieku

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ogółem

osoba

5 622

5 579

5 544

5 530

5 504

5 456

5 453

0-4

osoba

309

284

275

278

269

262

267

5-9

osoba

409

397

370

336

317

301

280

10-14

osoba

410

409

407

419

417

403

390

15-19

osoba

435

442

438

423

415

411

407

20-24

osoba

350

336

360

374

388

396

428

25-29

osoba

353

353

368

366

333

341

339

30-34

osoba

363

364

340

366

371

349

333

35-39

osoba

339

347

353

343

348

359

358

40-44

osoba

385

362

349

337

356

339

354

45-49

osoba

344

355

368

372

363

375

350

50-54

osoba

347

342

331

355

343

344

353

55-59

osoba

228

252

285

296

322

341

346

60-64

osoba

260

259

246

220

225

218

235

65-69

osoba

329

300

268

272

249

240

239

70 i więcej

osoba

761

777

786

773

788

777

774

Źródło GUS

Struktura wiekowa ludności nie napawa optymizmem zjawiska takie jak: duża przewaga mieszkańców w wieku poprodukcyjnym i niewielka liczba dzieci w ostatnich latach rodzą obawę iż w przyszłości zasoby pracy w gminie nie będą zabezpieczone na odpowiednim poziomie.

Ponadto, obserwuje się także niepokojący odpływ ludzi młodych, dla których związki rodzinne w krajach UE i otwarcie granic, dają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy i życie w ustabilizowanym gospodarczo kraju. Jeśli chodzi o pracę zarobkową za granicą to większość z osób wyjeżdżających z miasta podejmuje pracę na terenie Wielkiej Brytanii.

 

Migracja jest czułym miernikiem zmian sytuacji ludnościowej. Ludzie osiedlają się na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z optymizmem, natomiast spontaniczna emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia zapaścią rozwojową.

Tabela Nr 4. Saldo migracji wewnętrznych w Gminie Stary Zamość ogółem.

rok

wartość

j. miary

2000

-2

osoba

2001

-21

osoba

2002

11

osoba

2003

7

osoba

2004

10

osoba

2005

-5

osoba

2006

11

osoba

Źródło: GUS

Wykres Nr 3. Saldo migracji w Gminie Stary Zamość.

alt

Zródło: GUS

Mimo nie najlepszych wskaźników gospodarczych migracja w Gminie nie wykazuje gwałtownych spadkowych tendencji. Świadczy to o tym iż Gmina Stary Zamość jest postrzegana jako dobre miejsce do zamieszkania.