Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy

Nieruchomości - dzierżawa, sprzedaż i wynajem

I przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych - wykaz z dn. 7.02.2017 r. i 14.03.2017 r.

Drukuj

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U.z 2016 r.  poz.2147   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

–        podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych , stanowiących  własność gminy Stary Zamość.

Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne ujęte w wykazie podanym do publicznej wiadomości w dniu 7.02.2017 r. i 14.03.2017r.  w prasie , na stronie BIP, tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1. Stary Zamość – 1,95ha ha z działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha

- wywoławcza wysokość czynszu 5,96 q pszenicy rocznie

2. Stary Zamość – 0,18 ha z działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha  

- wywoławcza wysokość czynszu 0,56 q pszenicy rocznie 

3. Stary Zamość – 0,70 ha z działki nr 235/14 o powierzchni 13,24 ha  

- wywoławcza wysokość czynszu 1,33 q pszenicy rocznie 

4. Stary Zamość – 0,47 ha z działki nr 233/1 o powierzchni 0,96  ha  

- wywoławcza wysokość czynszu 1,19 q pszenicy rocznie

5. Wierzba – działka nr 677/4 o powierzchni 0,31 ha  

- wywoławcza wysokość czynszu 0,87 q pszenicy rocznie 

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30.06. 2017 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

            W przetargu mogą brać udział rolnicy indywidualni spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2012.803 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu , należy wpłacić do 26.06.2017r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość :

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica . Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego , natomiast uczestnikowi przetargu , który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu

-          uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 

Wykaz nr 159/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Drukuj

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
 nr  159 /2017  z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości  przeznaczonych do  dzierżawy

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 

 

                       

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

Pow.
nierucho-
mości

opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodaro-
wania

Wysokość czynszu dzierżawnego

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Stary Zamość

0,47  z działki nr 233/1

0,96 ha

R IVa 0,13 ha, Ł II 0,34ha

użytkowanie rolnicze

1,19 q

pszenicy rocznie

2

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

działka nr 677/4

0,31 ha

RIIIa 0,31ha,

użytkowanie rolnicze

0,87 q

pszenicy rocznie

 

Wykaz Nr 158 /2017 nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

Drukuj

Załącznik  do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość
Nr 158 /2017  z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
 nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej

przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarz-
wania

Cena nieruchomości

1

Gmina Stary Zamość

 obręb: Udrycze Wola

działka nr 413

kw nr ZA1Z/00102718/7

0,83 ha

R IIIa
0,35 ha
R IIIb
0.20 ha
R IVb
0,05 ha
Ls III
0,04 ha
Ls IV
0,05 ha
Ls V
0,13 ha

nieruchomość gruntowa
zagrodowo-
rolna
i las

41370,00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2016 r.  poz.2147 z późn. zm. ) upływa z dniem 28.04.2017 r.

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - byłe szkoły postawowe

Drukuj

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2016 r.  poz.2147   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

podaje do publicznej wiadomości ,

 że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 9.12.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem   przetargu  są  nieruchomości zabudowane ,  podane w wykazie wywieszonym  w dniu  12 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwach , oznaczone działkami nr :

1. Obręb Chomęciska Duże działka nr 356 o pow. 0,87 ha – cena wywoławcza  130 000,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej  , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze gminnej

2. Obręb Wisłowiec działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha – cena wywoławcza  100 000,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej  , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się    w dniu  28 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

W przetargu mogą brać udział osoby spełniające warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego( Dz.U.2016.2052 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić w pieniądzu do 24.04.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .  Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy

 

Drugi przetarg na wynajem budynku sklepu Udrycze-Wola

Drukuj

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2016 r.  poz.2147   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014 poz.1490)

podaje do publicznej wiadomości ,

                że w dniu 24.03.2017 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu o pow. 95 m² usytuowanego na działce nr 258/3 w obrębie Udrycze Wola  stanowiącego  własność Gminy Stary Zamość .

         Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 13.01.2017 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

          Działka nr 258/3 jest wolna od obciążeń , posiada założoną księgę wieczystą nr ZAZ/00102718/7.

Przedmiotem drugiego przetargu ustnego nieograniczonego jest jednokondygnacyjny budynek sklepu spożywczo-przemysłowego o pow.użyt. 95 m² wraz z przyległym gruntem  o pow. 500 m² przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej podane w wykazie wywieszonym w dniu 21.10.2016r.

          Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 200,00 zł brutto miesięcznie za 95 m² powierzchni użytkowej  budynku.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1.    brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość

2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do  20.03.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.

Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wniesione wadium  przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy

 

 
Strona 1 z 11