mini_x_zjazd_osp_7531

| GALERIA |

27 maja 2011 roku w sali Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Starym Zamościu.

Zjazd otworzył i wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Waldemar Raczyński. Zjazd jest podsumowaniem i oceną działalności zarówno Zarządu Gminnego OSP jak też całokształtu działalności strażackiej na terenie naszej gminy w minionej kadencji.


Celem zjazdu jest wybór na 5-letnią kadencję nowych władz. Z funkcji komendanta po 17 latach zrezygnował  druh Stanisław Derkacz.

Przedstawiając zgromadzonym sprawozdanie  z działalności Prezes ZG  ZOSP Waldemar Raczyński powiedział:

"Pomimo wielu trudności udało nam się zrealizować zadania nakreślone w  uchwale programowej IX Zjazdu, co wpłynęło na poprawę ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie". Następnie przedstawił pokrótce wydatki jakie zostały poniesione na funkcjonowanie jednostek i na inwestycje poczynione w ostatnich latach, oraz strukturę osobową jednostek.

Na terenie Gminy Stary Zamość funkcjonuje 10 jednostek OSP, oraz 6 młodzieżowych drużyn pożarniczych i 1 drużyna kobieca. W sumie zrzeszają 280 strażaków. 7 jednostek dysponuje samochodami strażackimi w tym 3 jednostki bojowymi. Wszystkie jednostki posiadają strażnice.

Ponadto Zarząd zajmował się: organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, organizacja świąt strażackich, sprawami remontu i zakupu sprzętu, uzgadnianiem i wnioskowaniem o odznaczenia dla druhów, oraz wieloma innymi sprawami związanymi z sprawnym funkcjonowaniem jednostek a także realizacją ustawowych zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowej. Kończąc swoje   wystąpienie powiedział " Mimo trudności miniona kadencję oceniam dobrze, gdyż w ocenianym okresie udało nam się zrealizować wiele zadań mających na celu poprawę funkcjonowania naszych jednostek".

Następnie głos zabrali zaproszeni goście Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu druh Kazimierz Mielnicki i Komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Zamościu Jacek Sobczyński.

J. Sobczyński podziękował wszystkim jednostkom za zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę.

K. Mielnicki także podziękował wszystkim strażakom "za waszą pracę wielkie słowa uznania i szacunku, że tworzymy taką wspólną rodzinę".  Wyraził  słowa uznania dla władz gminy a w szczególności dla Wójta Gminy.

W dalszej części Zjazdu delegaci wybrali Przewodniczącego Zjazdu- został nim druh Zbigniew Hałasa, który przedstawił regulamin dotyczący sposobu głosowania i wyboru do władz OSP. Na protokólanta wybrano druhnę Iwonę Drozdalską.

Wybrano także 3 osobowe składy Komisji: Mandatową, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków.

Kolejne sprawozdanie  przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej druh Wiesław Biały. I w imieniu Komisji wnioskował za udzieleniem absolutorium Zarządowi. W głosowaniu jawnym 29 Delegatów jednogłośnie udzieliło absolutorium za miniony okres Zarządowi.

Następnie przedstawiciele do Zarządu Gminnego z pośród swojego grona wybrali na 5-letnią kadencję władze:

Waldemar Raczyński - Prezes

Stanisław Derkacz- Zastępca Prezesa

Stanisław Dusznik- Komendant

Wacław Mrów- Zastępca Komendanta

Tomasz Turek - Sekretarz

Roman Gniot- Skarbnik

Dariusz Rękas- Członek Prezydium

Zbigniew Hałasa - Członek

Jan Rybak  - Członek

Józef Czarniecki - Członek

Waldemar Smyk - Członek

Stanisław Niedziela - Członek

Mirosław Goździuk - Członek

Adam Goździuk - Członek

 

X Zjazd zamknął Prezes Zarządu Gminnego OSP w Starym Zamościu Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny