program regionalny lubelskie

Projekt pn. Niskoemisyjna Gmina Stary Zamość otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPLU.05.05.00-06-0004/16
Całkowita wartość projektu wynosi 814 173,90 zł, wydatki kwalifikowalne 648 930,00 zł, wartość unijnego dofinansowania 562 640,50 zł zaś poziom unijnego dofinansowania w procentach wynosi 85%.
Rozpoczecie realizacji: 12.12.2016 r.
Zakończenie realizacji: 31.12.2018 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość.
Nr podpisanej umowy: RPLU.05.05.00-06-0004/16-00

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji energooszczędnego oświetlenia typu LED (742 szt.) do oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Stary Zamość. Gmina Stary Zamość nie korzysta z oświetlenia LED. Przekłada się to na rosnące zużycie energii ze źródeł konwencjonalnych i emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza, co powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska w gminie i negatywnie wpływa na stan zdrowia mieszkańców. Potrzebą jest zwiększenie udziału energooszczędnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym na terenie gminy.