program regionalny lubelskie

 

Projekt pn. Energia odnawialna w Gminie Stary Zamość otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nr projektu: RPLU.04.01.00-06-0190/16.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 347 495,44 zł, wydatki kwalifikowalne 3 807 101,26 zł, wartość unijnego dofinansowania 3 236 036,07 zł zaś poziom unijnego dofinansowania w procentach wynosi 85%.
Rozpoczecie realizacji: 16.06.2015 r.
Zakończenie realizacji: 29.11.2019 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość. Natomiast interesariuszami przedmiotowymi są mieszkańcy Gminy Stary Zamość.
Nr podpisanej umowy: RPLU.04.01.00-06-0190/16-00

 Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (398 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. W wyniku instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, gmina Stary Zamość zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie poprzez dywersyfikację dostaw energii, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny - ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych (węgiel, drewno), których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany. Zmniejszą się koszty ogrzewania wody, co przełoży się na oszczędności w budżetach domowych. Efektem będzie wzrost potencjałów rozwojowych gminy Stary Zamość, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie też stan środowiska naturalnego w regionie. Celem projektu jest również wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE.

 

koszty kwalifikowalne