prow 2014 2020 plac zabaw Udrycze Kolonia

loga rpo

Projekt pn. Przebudowa budynku handlowego na Centrum Usług Społecznych oraz budowa placu zabaw w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPLU.13.04.00-06-0047/17
Całkowita wartość projektu wynosi 5 930 367,22 zł wydatki kwalifikowalne 4 821 436,76 zł, wartość unijnego dofinansowania 4 580 364,91 zł zaś poziom unijnego dofinansowania w procentach wynosi 85%.
Rozpoczecie realizacji: 28.08.2017 r.
Zakończenie realizacji: 26.11.2020 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość.
Nr podpisanej umowy: RPLU.13.04.00-06-0047/17-00

Głównym celem jest poprawa sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Stary Zamość. Zrealizowane zostaną zadania: 1) Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na utworzenie CUS (nadanie obiektowi nowych funkcji użytecznych-społecznych, kulturowych, zagospodarowanie terenu, wyposażenie budynku w meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny; 2) Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej (nadanie przestrzeni nowych funkcji użytkowych-społecznych): montaż 3 urządzeń do zabawy i 2 do ćwiczeń na fundamentach betonowych, wyposażenie w 4 ławki, wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw, uporządkowanie terenu. Projekt służy realizacji zintegrowanych działań zorientowanych na poprawę zagospodarowania przestrzennego oraz stanu środowiska przyrodniczego a przede wszystkim przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Grupą docelową, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu, będą przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji zamieszkujący sołectwo Wierzba Pierwsza, w tym szczególnie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, jak również mieszkańcy gminy korzystający ze zmodernizowanej infrastruktury i potencjalni turyści, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, działający na terenie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następujące: Wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu projektu są następujące: a) Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury - 650 osób, b) Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 2 szt. c) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 2,46 ha. d) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 1 e) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 1 EPC.

Efekty i rezultaty projektu stanowią przejaw wypełniania Celu Szczegółowego 3 "Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" poprzez wspieranie podejmowania zatrudnienia przez osoby mające z tym problem oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia społecznego. Działania ukierunkowane na zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego na terenie gminy możliwe będą poprzez następujące kierunki interwencji: - Rozbudowa narzędzi zapewniających osobom wykluczonym dostęp do usług publicznych; - Rozwój aktywnych, form pomocy osobom zagrożonym lub wykluczonym społecznie; - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

 

gops premia za aktywonosc naglowek ue 2019

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu rozpoczął realizację projektu "Premia za aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Premia za aktywność”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Okres realizacji projektu: 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wartość dofinansowania z UE: 272 449,85 zł

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu

Stary Zamość 6, 22-417Stary Zamość

tel./fax. 84 6163243

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej
12 osób (w tym 10K i 2M), wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- klientów GOPS z terenu gminy Stary Zamość prowadząca do nabycia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Stary Zamość
w województwie lubelskim (zamieszkujące gminę zgodnie z KC) będące klientami GOPS-
12 osób (10K i 2M) w tym w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

W ramach grupy docelowej co najmniej 10% ogółu uczestników stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Co najmniej 50% uczestników projektu to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz uczestników projektu.

2. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

3. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Osobistych oraz Trening Umiejętności Zawodowych.

4. Indywidualnie dobrane szkolenie zawodowe.

5.Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

6. Staże zawodowe dla 50% uczestników projektu.

7. Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa.

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

Główne rezultaty projektu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 2 osoby.

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 8 osób.

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu-8 osób.

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 2.01.2019 r. w sposób ciągły aż do zebrania się 12 uczestników projektu.

Aby zgłosić się do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej GOPS na adres mailowy GOPS Stary Zamość [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.] lub dostarczyć osobiście/ wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy w Starym Zamościu adres: Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość z dopiskiem „rekrutacja - projekt”.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

 

 loga rpo

Projekt pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPLU.05.02.00-06-0037/17
Całkowita wartość projektu wynosi 1 363 639,20 zł, wydatki kwalifikowalne 694 601,17 zł, wartość unijnego dofinansowania 590 410,99 zł zaś poziom unijnego dofinansowania w procentach wynosi 85%.
Rozpoczecie realizacji: 29.09.2017 r.
Zakończenie realizacji: 31.12.2019 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość.
Nr podpisanej umowy: RPLU.05.02.00-06-0037/17-00

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie w Gminie Stary Zamość. Zakres prac obejmuje m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - ocieplenie stropu poddasza - ocieplenie stropu piwnicy - wymiana okien - wymiana drzwi zewnętrznych - modernizacja instalacji c.o. wymiana kotła weglowego na kocioł opalany peletami wyposażonego w monitoring zdalnego sterowania pracą kotła o połączeniu WiFi lub GSM oraz opomiarowanie kotłowni), Dostosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych, Dokumentacja techniczna, Audyty energetyczne, SW i Kampania promocyjna. W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące efekt i rezultaty:

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.
2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 236,41CO2/rok* w 2020 r.
3. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 1715 GJ/rok* w 2020 r.
4. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 476 302 kWh/rok, 662 514 kWh/rok* w 2020 r.
5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawianych - 0,11MWt* w 2019 r.
6. Powierzchni użytkowa budynków poddawanych termomodernizacji - 1419 m2 w 2019 r.
7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 1 szt* w 2019 r.
8. Grupy docelowe p.: mieszkańcy Gminy Stary Zamość korzystający z usług przedmiotowej placówki edukacyjnej w Wierzbie

*-wartość docelowa

 program regionalny lubelskie

Projekt pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłowiec otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 804 625,00 zł, zaś wartość dofinansowania 419 645,00 zł.

Projekt ma na celu uporządkowanie systemu sieci wodociągowej w miejscowości Wisłowiec, polegające na budowie nowej sieci oraz poprawie warunków sanitarnych mieszkańców przez wyeliminowanie szkodliwej instalacji oraz usprawnienie dostępu do wody. Dodatkowo w ramach realizacji projektu korzystne jest zastosowanie rozwiązań nowoczesnych, zdrowych, przyjaznych środowisku, w tym zastosowanie OZE oraz upowszechnienie informacji o sposobie dbania o środowisko powiązane z zastosowaniem TIK. Powyższe podejście pozwoli nie tylko uzupełnić braki infrastrukturalne, ale także w sposób kompleksowy chronić środowisko naturalne.

Inicjatorem projektu jest Urząd Gminy w Starym Zamościu. Zadaniem własnym Gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii dostarczania wody o odpowiedniej jakości, w związku z czym Gmina Stary Zamość wystąpiła w imieniu lokalnej społeczności, której dotyczy problem wodociągu zbudowanego z azbestu.

Interesariuszami przedmiotowymi są mieszkańcy Gminy Stary Zamość, a w szczególności mieszkańcy, na których projekt ma bezpośredni wpływ. Do tej grupy zaliczono wszystkich mieszkańców miejscowości Wisłowiec korzystających z istniejącego wodociągu (43 punkty czerpalne).

www.gws.staryzamosc.eu

prow 2014 2020 dom ludowy udrycze

program regionalny lubelskie

 

Opis Projektu  

Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży PożarnychRP Województwa Lubelskiego jest Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu są 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymają 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział w projekcie.

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 31.961.220,83 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 31.961.220,83 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 19.176.732,24 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewniły samorządy gminne.

Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie) dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego, a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń.

 

 program regionalny lubelskie

 

Projekt pn. Energia odnawialna w Gminie Stary Zamość otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
Nr projektu: RPLU.04.01.00-06-0190/16.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 347 495,44 zł, wydatki kwalifikowalne 3 807 101,26 zł, wartość unijnego dofinansowania 3 236 036,07 zł zaś poziom unijnego dofinansowania w procentach wynosi 85%.
Rozpoczecie realizacji: 16.06.2015 r.
Zakończenie realizacji: 29.11.2019 r.
Beneficjentem jest Gmina Stary Zamość. Natomiast interesariuszami przedmiotowymi są mieszkańcy Gminy Stary Zamość.
Nr podpisanej umowy: RPLU.04.01.00-06-0190/16-00

 Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (398 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. W wyniku instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, gmina Stary Zamość zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Gminie poprzez dywersyfikację dostaw energii, osiągnięty zostanie efekt ekologiczny - ograniczone zostanie zużycie surowców konwencjonalnych (węgiel, drewno), których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza i efekt cieplarniany. Zmniejszą się koszty ogrzewania wody, co przełoży się na oszczędności w budżetach domowych. Efektem będzie wzrost potencjałów rozwojowych gminy Stary Zamość, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu oraz wzrost jakości życia mieszkańców. Poprawie ulegnie też stan środowiska naturalnego w regionie. Celem projektu jest również wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy i wykorzystaniu OZE.

 

koszty kwalifikowalne

logo_unia_wrota

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że zrealizowała projekt "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego" polegającego na kompleksowej informatyzacji  urzędów.

Gminy biorące udział w programie : Łabunie, Komarów Osada, Krasnobród, Radecznica, Sitno, Szczebrzeszyn, Stary Zamość, Zwierzyniec.

Termin rozpoczęcia projektu: 09.06.2010 r.

Termin zakończenia rzeczowego projektu: 15.11.2011 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 3 076 506,25 PLN

Kwota dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:        2 615 030,31 PLN

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy,  zmodernizowano sieci komputerowe w gminach, wdrożono oprogramowania umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów, jak również oprogramowania systemowe, zmodernizowano strony internetowe urzędów. Utworzone zostały również publiczne punkty dostępu do internetu: Infomaty i Hotspoty.  Celem realizacji projektu było uproszczenie kontaktu mieszkańców gmin z urzędami jak również umożliwienie składania wniosków i pism drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa się w urzędzie.

 

logo_unia_wrota

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 r zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łabunie jako liderem reprezentującym Gminy: Komarów Osada, Krasnobród, Radecznica, Sitno, Szczebrzeszyn, Stary Zamość ,Zwierzyniec a Wykonawcą projektu Firmą WASKO SA wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest:

Rozbudowa i ujednolicenie platformy sprzętowej,

Budowa infrastruktury publicznego dostępu do Internetu/Infomaty, Hot-spoty/

Modernizacja sieci komputerowej,

Wdrożenie oprogramowania systemowego-modernizacja i ujednolicenie platformy oprogramowania komputerowego,

Wdrożenie oprogramowania umożliwiającego realizację e-Urzędu.

Całkowita wartość zamówienia po przetargu stanowi kwotę 3 076 506,25 zł;

Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2 615 030,31 zł.

Koszty przypadające na uczestnika projektu wynoszą;

 • Gmina Komarów Osada - 498 285,30 PLN,
 • Gmina Krasnobród - 336 036,00 PLN,
 • Gmina Łabunie - 464 293,75 PLN,
 • Gmina Radecznica - 445 967,25 PLN,
 • Gmina Sitno - 319 215,75 PLN,
 • Gmina Szczebrzeszyn - 448 150,50 PLN,
 • Gmina Stary Zamość - 310 993,20 PLN,
 • Gmina Zwierzyniec - 253 564,50 PLN.

 

 

Każdy z uczestników zabezpiecza środki na wkład własny, w wysokości co najmniej 15% kosztów przypadających na danego uczestnika. Minimalne wartości zabezpieczenia środków własnych przypadające na poszczególnych uczestników:

 

 • Gmina Komarów Osada - 747 42,80 PLN,
 • Gmina Krasnobród - 50 405,40 PLN,
 • Gmina Łabunie - 69 644,06 PLN,
 • Gmina Radecznica - 66 895,09 PLN,
 • Gmina Sitno - 47 882,36 PLN,
 • Gmina Szczebrzeszyn - 67 222,58 PLN,
 • Gmina Stary Zamość - 46 648,98 PLN,
 • Gmina Zwierzyniec - 38 034,68 PLN.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania -30 listopada 2011r


Gmina Stary Zamość jest jedną z 204 gmin województwa Lubelskiego, które przystąpiły do projektu pt. „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji”
Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński 26 października 2010 roku uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie w uroczystym podpisaniu umowy partnerskiej na ten projekt.
Udział w tym Projekcie ma na celu zapewnieniem Jednostkom Samorządowym z województwa lubelskiego usług elektronicznych przez administracje publiczną. Zakres ten obejmuje między innymi: elektroniczną skrzynkę podawczą, elektroniczny obieg dokumentów i Zintegrowany  System Informatycznej Obsługi JST.
Projekt „Wrota Lubelszczyzny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 4.1 społeczeństwo informacyjne, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Projekt będzie realizowany w latach 2010-2012.

Strona Wrota Lubelszczyzny

 

logo_unia_wrota

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informujemy, że nasza gmina uzyskała dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 polegającego na kompleksowej informatyzacji działalności naszego Urzędu.

W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt komputerowy, wdrożone zostanie oprogramowania umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów, jak również zmodernizowana zostanie strona internetowa Urzędu. Wszystkie te działania mają na celu uproszczenie kontaktu mieszkańców z urzędem gminy, umożliwienie składania wniosków i pism drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego stawiennictwa się w urzędzie.

Nasza gmina na realizację niniejszego projektu pozyskała kwotę  303 218,80 złotych.