Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Stary Zamość 6
22-417 Stary Zamość
Tel./Fax. 84 616 32 43

gops-stzamoscpocztawp.pl
godziny urzędowania:           
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
gops.staryzamosc.pl

NIP: 922 17 33 929

 

Elektroniczna Skrzynka Podawczana ePUAP:

/GOPSStaryZamosc/SkrytkaESP

 

Profil na ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GOPSStaryZamosc

 

Administrator Danych Osobowych GOPS:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów w GOPS w Starym Zamościu

 

mpips_logo
www.mpips.gov.pl


eup_logo

500plus
rodzina 178x63 1
Karta Dużej Rodziny
rodzina.gov.pl

 

Pracownicy

Kierownik GOPS
Anna Barbara Molas
Tel.84 61 64 252

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:30 do godz. 15:30 oraz w każdą środę od godz. 15:30 do 16:00

Główny księgowy
Barbara Szałacha
Tel.84 61 64 256

Specjalista pracy socjalnej
Joanna Duda
Tel.84 61 64 243

Asystent Rodziny
Ewelina Florek
Tel.84 61 64 243

Specjalista pracy socjalnej
Ewa Luchowska
Tel.84 61 64 254

Specjalista pracy socjalnej
Anna Hamerla-Dawid
Tel.84 61 64 255

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze
Paweł Sałamacha
Tel. 84 61 64 253

Fundusz Alimentacyjny
Agata Rybak
Tel.84 61 64 253

Pracownik socjalny
Magdalena Denkiewicz – Proć
Tel.84 61 64 243

Wieloosobowe stanowiska pracy-opiekun
Zofia Smyk
Marzena Michalak
Dorota Pieczykolan
Maria Wójcik
Anna Maziarczyk
Bożena Soboń

Kierowca
Sebastian Tchórz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Celem działań GOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych zaspakajania podstawowych potrzeb bytowych na poziomie odpowiadającym godności człowieka. GOPS podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Najczęstszymi przyczynami korzystania przez mieszkańców gminy ze świadczeń pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie oraz alkoholizm. Osoby kwalifikujące się do świadczeń finansowych i rzeczowych z pomocy społecznej muszą spełniać ustawowe przesłanki tzn. kryterium dochodowe zawarte w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodów wymienionych w art. 7 ustawy.

Poza wsparciem materialnym mieszkańcy gminy mogą otrzymać w GOPS, niezależnie od  sytuacji dochodowej, pomoc w formie pracy socjalnej zmierzającej do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w sferze osobistej i społecznej poprzez usprawnianie ich w pełnieniu odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest bardzo ważnym aspektem działalności Ośrodka, gdyż ma na celu włączenie odbiorców świadczeń w proces ich usamodzielniania, odzyskiwania dobrostanu i inkluzji społecznej.

GOPS jest jednym z lokalnych partnerów w realizacji zadań zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój infrastruktury społecznej oraz integrację społeczno-zawodową mieszkańców gminy.