Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Stary Zamość 6
22-417 Stary Zamość
Tel./Fax. (84) 616 32 43

gops-stzamoscpocztawp.pl
godziny urzędowania:           
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30
gops.staryzamosc.pl

NIP: 922 17 33 929

 

Elektroniczna Skrzynka Podawczana ePUAP:

/GOPSStaryZamosc/SkrytkaESP

 

Profil na ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GOPSStaryZamosc

 

Administrator Danych Osobowych GOPS:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów w GOPS w Starym Zamościu

 

mpips_logo
www.mpips.gov.pl


eup_logo

500plus
rodzina 178x63 1
Karta Dużej Rodziny
rodzina.gov.pl

 

Pracownicy

Kierownik GOPS
Anna Barbara Molas

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:30 do godz. 15:30 oraz w każdą środę od godz. 15:30 do 16:00

Główny księgowy
Barbara Szałacha

Specjalista pracy socjalnej
Joanna Duda

Specjalista pracy socjalnej
Ewa Luchowska

Specjalista pracy socjalnej
Anna Hamerla-Dawid

D/s świadczeń rodzinnych
Paweł Sałamacha, Agata Rybak
Tel. (84) 616 42 53

Pracownik socjalny
Magdalena Denkiewicz

Wieloosobowe stanowiska pracy-opiekun
Zofia Smyk
Marzena Michalak
Dorota Pieczykolan
Maria Wójcik
Anna Maziarczyk
Bożena Soboń
Barbara Nizioł
Mirosława Kołodziejczuk

Kierowca
Sebastian Tchórz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Celem działań GOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych zaspakajania podstawowych potrzeb bytowych na poziomie odpowiadającym godności człowieka. GOPS podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Najczęstszymi przyczynami korzystania przez mieszkańców gminy ze świadczeń pomocy społecznej są: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie oraz alkoholizm. Osoby kwalifikujące się do świadczeń finansowych i rzeczowych z pomocy społecznej muszą spełniać ustawowe przesłanki tzn. kryterium dochodowe zawarte w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodów wymienionych w art. 7 ustawy.

Poza wsparciem materialnym mieszkańcy gminy mogą otrzymać w GOPS, niezależnie od  sytuacji dochodowej, pomoc w formie pracy socjalnej zmierzającej do poprawy funkcjonowania osób i rodzin w sferze osobistej i społecznej poprzez usprawnianie ich w pełnieniu odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest bardzo ważnym aspektem działalności Ośrodka, gdyż ma na celu włączenie odbiorców świadczeń w proces ich usamodzielniania, odzyskiwania dobrostanu i inkluzji społecznej.

GOPS jest jednym z lokalnych partnerów w realizacji zadań zawartych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój infrastruktury społecznej oraz integrację społeczno-zawodową mieszkańców gminy.