Ogłoszenie

 

         W związku z wystąpieniem na terenie gminy Stary Zamość niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, proszę o zgłaszanie strat przez poszkodowanych rolników do Urzędu Gminy Stary Zamość na formularzach jak w załączeniu.

 

         Informacje należy przekazać do Urzędu Gminy Stary Zamość niezwłocznie, nie później niż do 10 września 2015 roku.

 

Wójt Gminy (-)

 

Waldemar Raczyński

 

 

druk 1

druk 2

WÓJT GMINY STARY ZAMOŚĆ

 

na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 j.t. z późn. zmianami)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w II półroczu 2015 r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Stary Zamość poprzez zlecenie w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

I. RODZAJ ZADANIA

Ochrona dóbr kultury i tradycji.

Konkurs pieśni patriotycznej.

II.  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA   REALIZACJĘ W/W ZADANIA w 2015 roku: 300 zł.

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie   można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu konkursu.

III.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

- Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 j.t. z późn. zmianami)

- Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Stary Zamość a oferentami.

IV.  TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

- Dofinansowanie zadania przez Samorząd Gminy Stary Zamość obejmuje realizację zadania do dnia 31.12.2015 r, z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

V.    OFERTY I TERMIN SKŁADANIA

- Kompletne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2015 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu – sekretariat

- Oferta powinna zawierać w szczególności informacje określone w rt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 j.t. z późn. zmianami)oraz dokumenty wynikające z druku wzoru oferty.

- Oferty należy składać na drukach zgodnych z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

- Oferty złożone na innych drukach niż wskazane , niekompletne lub złożone po terminie będą rozpatrzone negatywnie z przyczyn formalnych.

VI.    TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT

- Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa w terminie 14 dni od daty składania ofert. Komisja dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania.

- Przy wyborze oferty (ofert) komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania. Ocenia możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności jego wykonania oraz zasobów ludzkich i bazy materialnej. Weryfikuje przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania oraz realność zadania pod kątem ich celów. Sprawdza udział środków własnych oferenta oraz innych źródeł finansowania.

- Odrzuceniu podlegają oferty niezłożone w odpowiednim terminie, niekompletne oraz nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.

VII.   ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA KONKURSU I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY Z UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI PRZEKAZANEJ DOTACJI

W roku 2014 na realizację zadania takiego samego rodzaju – konkurs pieśni patriotycznej przyznano 786 zł, w roku 2015 dotychczas, nie ogłaszano konkursu  na tego typu zadania.

nowe zasady ubezpieczenia spoleczne

Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza

 drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN H9-21.41S. nr. rej. LZA K808, rok produkcji 2000, przebieg 419 853 km.

Cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł brutto. 

Przetarg odbędzie się dnia 26.09.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Stary Zamość.

Wadium w wysokości 2 000,00 zł należy wpłacać najpóźniej w dniu przetargu na konto Urzędu Gminy Stary Zamość: Nr 18 9610 0002 0020 0420 2012 0014 BS Izbica.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia mienia ruchomego. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.  Zastrzega się unieważnienie przetargu z ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Ze stanem technicznym autobusu oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 84 616 42 31.