Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Jeszcze raz dziękuję za wspieranie dyrektorów szkół i nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1.     Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

2.     Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

3.     Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN

4.     Harmonogram egzaminów – komunikat MEN

KOMUNIKAT

 

W związku z trwającą suszą oraz zagrożeniem ograniczenia dostawy wody na potrzeby gospodarstw domowych,zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Stary Zamość o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody. W szczególności prosimy o ograniczenie:

  • ·podlewania ogródków przydomowych, trawników i upraw rolnych
  • mycia sprzętu rolnego, pojazdów samochodowych i używania wody do przydomowych basenów do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej. Nieracjonalne gospodarowanie wodą może doprowadzić do wprowadzenia drastycznych ograniczeń w dostawie wody.

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dot. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części: odcinek realizacyjny nr 1 Piaski, węzeł „Piaski Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” o długości 15,9 km, odcinek realizacyjny nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem - węzeł „Izbica” wraz z węzłem o długości ok. 17,8 km, odcinek realizacyjny nr 4: węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem o długości ok. 10,3 km” na terenie gminy Piaski, powiat świdnicki; gmin: Fajsławice, Łopiennik Górny, Izbica, miasta i gminy Krasnystaw, powiat krasnostawski oraz gmin: Stary Zamość, Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie

 

obwieszczenie zakonczenie s17 21 04 2020

 

men naglowek

Warszawa, 26 marca 2020 roku

 

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość
- nowelizacja przepisów

 

Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN.

Doprecyzowanie sposobu realizacji zadań szkół i placówek

 

Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania sposobu realizacji zadań szkół i placówek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom

 

Organ prowadzący szkołę może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

 

Rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie

 

Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

 

Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

Zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów

 

Dajemy możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień, a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.

W roku szkolnym 2019/2020 olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe lub trójstopniowe zawody wiedzy. W olimpiadach i turniejach dwuetapowych nie będą wyłaniani laureaci, a jedynie finaliści – finalistami zostają uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia. Olimpiady i turnieje, w których przed dniem 12 marca 2020 r. przeprowadzono etap III lub część etapu III, wyłaniają finalistów i laureatów. W związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów wprowadzą stosowne zmiany w regulaminach tych olimpiad i turniejów.

 

Zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki

 

W czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W  przypadku gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r.

W sytuacji gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r.

Załącznik

Rozporządzenie ministra edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

1.     Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość –  nowelizacja przepisów – komunikat MEN

2.     Nowela 30c z 25.03.2020

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
20-914 Lublin
Spokojna 4

 

Lublin, 2020-03-19

 

Pani/Pan Prezydent Miasta, Starosta, Burmistrz, Wójt

 

 

 

Pismo

 

 

Przekazuję poniżej informację otrzymaną od Lubelskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo, w imieniu Okręgu Lubelskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, jako organizacji zajmującej się wychowaniem dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego, przekazuję poniżej nasze dane kontaktowe.

ZHR prowadzi obecnie działania informacyjne wśród swoich członków, dotyczące przestrzegania zasad higieny, zasad obowiązujących w związku z zawieszeniem pracy placówek oświatowych oraz innych. Zawieszana jest także wszelka działalność drużyn związana z prowadzeniem zbiórek harcerskich oraz innych przedsięwzięć, prowadzących do spotykania się osób zamieszkujących często różne miejsca naszego województwa. W przypadku dodatkowych komunikatów z Państwa strony oferujemy również nasze kanały komunikacji wewnętrznej, dzięki którym przekazywane informacje mogą dotrzeć do naszych podopiecznych i ich rodzin:

e-mail kontaktowy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Okręgu - tel. 881 525 727

 

Z poważaniem

phm. Karol Wojtaszek

Przewodniczący Zarządu

-

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZHR