W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje o wprowadzeniu dyżurów telefonicznych dla osób, które potrzebują wsparcia w związku z zagrożeniem epidemicznym , w tym szczególnie objętych kwarantanną.

Osoby, objęte kwarantanną, a także starsze, samotne i niepełnosprawne niemogące własnym staraniem zapewnić sobie posiłku, produktów żywnościowych lub innych niezbędnych potrzeb bytowych mogą zgłaszać swoje potrzeby pod numerami telefonów : 84 616 32 43, 512 434 980 czynne od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 oraz telefon komórkowy: 505 130 277 czynny codziennie od 7.30 do 19.00. Można również kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto GOPS uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło Aplikację kwarantanna domowa na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/.

Jedną z opcji, z jakiej będą mogli korzystać użytkownicy aplikacji, będzie możliwość kontaktu osób odbywających kwarantannę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej . W funkcji tej obywatel elektronicznie będzie mógł się zwrócić z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, kontakt ze strony pracownika ośrodka pomocy społecznej. Informacje zbierane przy pomocy aplikacji od osób odbywających kwarantannę są przesyłane do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich pięć razy dziennie, o godz. 6.00, 9.00, 12.00, 15.00 i 18.00, w tym również w sobotę i niedzielę. Dane te na bieżąco przekazywane są do właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej.


GOPS informuje również o możliwości korzystania z pomocy psychologicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie od poniedziałku do piątku między 8.00 a 19.00 telefonicznie pod numerem: 84 687 29 58, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, które świadczy wsparcie psychologiczne także w dni robocze od 14.00 do 19.00 pod numerem telefonu : 517 403 119.

LUW STAN 20200402100324 str1

LUW STAN 20200402100324 str2

men naglowek

Warszawa, 26 marca 2020 roku

 

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość
- nowelizacja przepisów

 

Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN.

Doprecyzowanie sposobu realizacji zadań szkół i placówek

 

Wprowadzone zmiany wynikają z potrzeby doprecyzowania sposobu realizacji zadań szkół i placówek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania. Nowelizacja dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 493).

Samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom

 

Organ prowadzący szkołę może uczniom i nauczycielom użyczyć bezpłatnie, na zasadzie umowy cywilnej, sprzęt niezbędny do kształcenia na odległość. Do realizacji tego zadania organ prowadzący może upoważnić dyrektora szkoły.

 

Rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie

 

Rady pedagogiczne w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym. Z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Te rozwiązania pozwolą na realizację kompetencji rady pedagogicznej np. w zakresie opiniowania organizacji pracy szkoły lub placówki, czy uchwalania zmian statutu bez obecności nauczycieli w szkole. Przepis ten daje również możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w podejmowanych przez dyrektora czynnościach związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

 

Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Rodzice, uczniowie i absolwenci mogą składać wnioski oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej w tym m.in. te w zakresie odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. Zasady składania wniosków ustala dyrektor danej jednostki.

Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być podane do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół czy placówek.

Zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów

 

Dajemy możliwość zmian w regulaminach konkursów przedmiotowych. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności liczby stopni konkursu oraz warunków uzyskiwania wyróżnień, a także tytułów laureata lub finalisty konkursu. Ponadto kurator oświaty został zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczestników o wprowadzonych zmianach.

W roku szkolnym 2019/2020 olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe lub trójstopniowe zawody wiedzy. W olimpiadach i turniejach dwuetapowych nie będą wyłaniani laureaci, a jedynie finaliści – finalistami zostają uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia. Olimpiady i turnieje, w których przed dniem 12 marca 2020 r. przeprowadzono etap III lub część etapu III, wyłaniają finalistów i laureatów. W związku z tym organizatorzy olimpiad i turniejów wprowadzą stosowne zmiany w regulaminach tych olimpiad i turniejów.

 

Zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki

 

W czasie zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach organy prowadzące nie mogą ogłaszać i przeprowadzać konkursów na dyrektora tych jednostek. W  przypadku gdy zostały one ogłoszone przed 26 marca 2020 r. i nie zostały zakończone, organy prowadzące mają obowiązek unieważnić te postępowania.

Gdy istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki, organ prowadzący ma powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a gdy nie ma wicedyrektora – nauczycielowi zatrudnionemu w tej jednostce na okres do 31 sierpnia 2020 r.

W sytuacji gdy organ prowadzący przed 26 marca 2020 r. powierzył już pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a w jednostkach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, będzie miał możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia tych obowiązków na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 25 marca 2020 r.

Załącznik

Rozporządzenie ministra edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

1.     Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość –  nowelizacja przepisów – komunikat MEN

2.     Nowela 30c z 25.03.2020