Gmina Stary Zamość informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, 2056):

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy jest firma:

EKO-KRAS Sp. z o. o.

ul. Marii Konopnickiej 27D

23-204 Kraśnik

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [link]

miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów

 

osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [link]

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

       Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Gminy Stary Zamość na placu po GS SCH w Starym Zamościu.

       PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Stary Zamość następujące rodzaje segregowanych odpadów:

meble i inne odpady wielkogabarytowe

odpady zielone

zużyte baterie i akumulatory

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

odpady niebezpieczne

styropian budowlany i opakowaniowy

zużyte opony

odpady poremontowe i budowlane

       Szczegółowy regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Starym Zamościu znajduje się [tutaj]

 

  • Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi [link]

 

  • Informacja o miejscach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na placu po GS SCH w Starym Zamościu.

 

PSZOK czynny jest przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych od pracy

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00