Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące na terenie gminy Stary Zamość:

  1. a)Miesięczna stawka za odpady segregowane:

- 6,50 zł miesięcznie od osoby lub

- 27,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego

  1. b) miesięczna stawka opłaty za odpady niesegregowane:

- 13,00 zł miesięcznie od osoby lub

- 50,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w terminach:

  • I kwartał do 15 marca danego roku
  • II kwartał do 15 czerwca danego roku
  • III kwartał do 15 września danego roku
  • IV kwartał do 15 grudnia danego roku

Opłatę można uiścić u sołtysa bądź na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stary Zamość,

Bank Spółdzielczy w Izbicy O/Stary Zamość nr 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001