Stary Zamość  14.05.2014r

WÓJT  GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

                działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ,

podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23.06.2014r. o godz. 10:00  w lokalu Urzędu Gminy  Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem  budynku administracyjno – magazynowego stanowiącego własność Gminy Stary Zamość usytuowanego na działce 102/1 w miejscowości Wierzba.  Przekazanie budynku administracyjno –magazynowego do wynajęcia nastąpi 01.07.2014r.

                Przedmiotem przetargu jest budynek dwukondygnacyjny o pow. 377,81 m2 oraz przyległy grunt o pow. 150 m2 (przeznaczony do działalności gospodarczej)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość.
  2. Wpłata wadium w wysokości 10% równowartości wysokości ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić do dnia 18. 06. 2014 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr: 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. (Termin wniesienia wadium  w gotówce uważa się zachowany jeżeli wpłacone wadium zostanie uznane 20.06. 2014 r. na rachunku Urzędu Gminy). Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu  najmu, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będącej przedmiotem wynajmu. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 84 61 64 231 lub w Urzędzie Gminy pok. 13 

 

Wójt  Gminy

                                                                                                                     (-) inż. Waldemar Raczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary Zamość nr 217/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO  

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek administracyjno –magazynowy usytuowany na działce nr 102/1 w obrębie Wierzba

 

Budynek               dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 377,81 m²         oraz przyległy grunt     o powierzchni 150 m²              

Działalność gospodarcza

1,35zł brutto za 1m2 powierzchni użytkowej budynku

Stary Zamość, dnia 07.03.2014 r.

WÓJT  GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

            Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

-podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

            Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane w wykazach wywieszonych w dniach: 26 lipca 2013 roku i 18 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość, oraz n/w sołectwach, oznaczone działkami nr:

1.   667/2 o pow. 0,5724 ha, leśna, niezabudowana położona w miejscowości Udrycze-Wola, nr księgi wieczystej: ZA1Z/00102718/7  cena wywoławcza  9 695,00 zł, 

2.   824/1 o pow. 0,30 ha, rolna, niezabudowana, położona w miejscowości  Wierzba, nr księgi wieczystej ZA1Z/00064048/0 cena wywoławcza 3 138,00 zł

3.   824/2 o pow. 0,13 ha, rolna, niezabudowana, położona w miejscowości Wierzba, nr księgi wieczystej ZA1Z/00064048/0 cena wywoławcza 2 838,00 zł

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Stary Zamość.
Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości ceny wywoławczej nieruchomości należy wpłacić do dnia 18 kwietnia 2014 roku na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr: 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014. (Termin wniesienia wadium w gotówce uważa   się zachowany jeżeli wpłacone wadium zostanie uznane 18.04.2014r na rachunku Urzędu Gminy).

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 84 61 64 243   lub w Urzędzie Gminy pok. Nr 13.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.
Komunikacja z działką nr 667/2 będzie zapewniona przez działkę 667/1 jako służebność dojazdu o szerokości 3,5 m przy granicy z działką 77/1.

Wójt  Gminy
(-) inż. Waldemar Raczyński

Stary Zamość, 08.11.2013 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

podaje do publicznej wiadomości,

            że w dniu 20.12.2013 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku sklepu stanowiącego własność Gminy Stary Zamość, usytuowanego  na działce nr 538 w miejscowości Chomęciska Duże. Przekazanie budynku sklepu do wynajęcia nastąpi w dniu 2.01.2014 r.

Przedmiotem przetargu jest budynek jednokondygnacyjny o pow. 31,17m² , oraz przyległy grunt o pow. 51,87m² przeznaczony do działalności gospodarczej.

Wywoławcza wysokość czynszu 470,00 zł brutto miesięcznie.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.   
brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Stary Zamość
2.    wpłata wadium w wysokości 10 % równowartości wysokości wywoławczej czynszu w terminie do 16.12.2013 na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014  BS IZBICA.
Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31 lub w Urzędzie Gminy


WÓJT  GMINY
(-) inż. Waldemar  Raczyński

Stary Zamość, 08.11.2013 r.

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

- podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na dzierżawę  nieruchomości rolnych, stanowiących  własność gminy Stary Zamość.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości rolne podane w wykazie wywieszonym w dniu 4 października 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz w n/w sołectwach

położone  w miejscowości:

1.    Udrycze-Wola - działka nr 327/1 o powierzchni 0,43 ha - wywoławcza wysokość czynszu 0,82 q pszenicy rocznie.

2.    Udrycze-Koniec - działka nr 754/1 o powierzchni 0,30 ha - wywoławcza wysokość czynszu 0,70 q pszenicy rocznie

            Przetarg ustny na dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 20.12.2013 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

 Wadium w wysokości 10% równowartości wysokości wywoławczej czynszu, należy wpłacić do 16.12.2013 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość:

nr 18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 BS Izbica. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  czynszu dzierżawnego, natomiast uczestnikowi przetargu, który przetarg przegrał – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu
- uczestnik , który przetarg wygrał , odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 84 616 42 31

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z granicami i stanem nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy.

 WÓJT  GMINY 
(-) inż. Waldemar  Raczyński