Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Gospodarka Podmioty gospodarcze

Informacje statystyczne dostępne są w Banku Danych Lokalnych GUS

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Podmioty gospodarcze

Drukuj

Wg danych statystycznych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w dniu 31 grudnia 2006 r. w Gminie Stary Zamość zarejestrowanych było 227 podmiotów gospodarki narodowej. Zdecydowaną większość tych podmiotów stanowią jednostki prywatne – 96 %. 186 podmiotów stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Taki stan rzeczy odzwierciedla ogólne tendencje panujące w gospodarce, gdzie najbardziej konkurencyjnymi i wytwarzającymi największą część Produktu Krajowego Brutto podmiotami są właśnie najmniejsze przedsiębiorstwa, które jednocześnie najbardziej elastycznie potrafią reagować na zmiany zachodzące na rynku. Według posiadanych danych, w ostatnich trzech latach liczba przedsiębiorstw nowozakładanych jest minimalnie większa od liczby przedsiębiorstw likwidowanych, ale nie odzwierciedla to rzeczywistej liczby faktycznie działających podmiotów, tym bardziej po zmianach dotyczących zasad rejestracji i formy prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki cywilne. Nie jest prowadzona też żadna ewidencja podmiotów zawieszających bezterminowo prowadzenie działalności gospodarczej.

Jedną z najistotniejszych przeszkód rozwoju małej przedsiębiorczości w regionie lubelskim jest brak zasobów finansowych oraz brak wykwalifikowanych kadr, które potrafiłyby sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem. Dużej części małych firm nie stać na samodzielne ponoszenie kosztów związanych ze zbieraniem informacji o innowacjach, technologii i o rynkach. Małe firmy mają również duże trudności w dostępie do funduszy kredytowych, gdyż banki traktują je często jako „ryzykownych” klientów.

Tabela Nr.1 Dane dotyczące ilości oraz struktury podmiotów w gminie Stary Zamość 

 

J. m.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009

ogółem

jed.gosp.

196

211

221

257

238

229

227

228 235 242

Sektor publiczny

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

10

10

10

9

9

8

8

8 8 8

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem

jed.gosp.

4

8

8

7

7

6

6

6 6 6

przedsiębiorstwa państwowe

jed.gosp.

0

0

0

0

0

0

0

- - -

spółki prawa handlowego

jed.gosp.

0

-

-

-

-

-

-

- - -

spółki handlowe

jed.gosp.

-

0

0

0

0

0

0

- - -

spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

-

-

-

-

-

-

- - -

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

-

0

0

0

0

0

0

- - -

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego, gospodarstwa pomocnicze

jed.gosp.

0

0

0

0

0

0

0

- - -

Sektor prywatny

podmioty gospodarki narodowej ogółem

jed.gosp.

186

201

211

248

229

221

219

220 227 234

zakłady osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

jed.gosp.

157

-

-

-

-

-

-

- - -

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

jed.gosp.

-

172

181

217

199

190

186

187 192 201

spółki prawa handlowego

jed.gosp.

1

-

-

-

-

-

-

- - -

spółki handlowe

jed.gosp.

-

1

2

2

3

4

4

5 5 4

spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

0

-

-

-

-

-

-

- - -

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

jed.gosp.

-

0

0

0

0

0

0

1 1 1

spółdzielnie

jed.gosp.

3

3

3

3

3

3

3

3 3 3

fundacje

jed.gosp.

0

0

0

0

0

0

0

- - -

stowarzyszenia i organizacje społeczne

jed.gosp.

11

11

11

12

12

12

12

13 13 13

Źródło GUS.

Tabela Nr.2 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowaneww Rejestrz eRregon według sekcji PKD. 

Jednostki zarejestrowane

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogółem

jed.gosp.

196

211

221

257

238

229

227

228 235 242

w sekcji A Rolnictwo, Łowiectwo I Leśnictwo

jed.gosp.

15

19

25

30

18

15

16

15 15 16

w sekcji B Rybołówstwo i rybctwo

jed.gosp.

0

0

0

0

0

0

0

0 1 1

w sekcji C Górnictwo i kopalnictwo

jed.gosp.

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

w sekcji D Działalność produkcyjna

jed.gosp.

14

13

12

13

13

13

13

12 15 17

w sekcji E Zaopatrywanie w energię elektryczna gaz i wodę

jed.gosp.

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

w sekcji F Budownictwo

jed.gosp.

40

37

36

37

34

33

31

29 29 30
w sekcji G Handel hurtowy i detaliczny naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli, oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego jed.gosp. 61 69 74 81 81 75 75 79 82 83

w sekcji H Hotele i restauracje

jed.gosp.

1

3

4

4

3

3

3

2 3 3

w sekcji I Transport gospodarka magazynowa i łączność

jed.gosp.

13

14

11

29

28

27

26

27 27 27

w sekcji J Pośrednictwo finansowe

jed.gosp.

5

6

5

6

5

5

4

6 7 7

w sekcji K Obsługa nieruchomości wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów

jed.gosp.

8

9

8

9

8

10

9

8 7 8

w sekcji L Administracja publiczna i obrona narodowa

jed.gosp.

12

12

12

12

12

12

12

12 12 12

w sekcji M Edukacja

jed.gosp.

6

7

7

7

7

6

5

6 6 6

w sekcji N Ochrona zdrowia i opieka socjalna

jed.gosp.

11

11

11

10

10

10

10

9 9 11

w sekcji O Pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i indywidualna

jed.gosp.

10

11

16

19

19

20

23

23 22 21

w sekcji P gospodarstwa domowe zatrudniajace pracowników

jed.gosp.

0

0

0

0

0

0

0

- - 6

w sekcji Organizacje i zespoły międzynarodowe

jed.gosp.

0

0

0

0

0

0

0

- - -

Źródło: GUS

Biorąc pod uwagę branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy, zauważyć można zdecydowaną przewagę sektora handlu i napraw (ok. 33 %) w 2006 roku. Kolejnymi, najbardziej aktywnymi sektorami w gospodarce Starego Zamościa są transport oraz budownictwo. Świadczy to o dużych możliwościach rozwojowych gminy, gdyż obok zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców poprzez działalność handlowo-usługową, wciąż bardzo perspektywiczne są tradycyjne sektory działalności prowadzonej w Gminie.