Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Gospodarka

Informacje statystyczne dostępne są w Banku Danych Lokalnych GUS

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Gospodarka

Drukuj

altAktywność w sferze przemysłu wykazuje tendencje spadkowe. Cechą charakterystyczną jest dominacja przemysłów tradycyjnych, przy braku przemysłów nowoczesnych. Dostępne zasoby siły roboczej w obszarze gminy Stary Zamość stanowią łatwy i szybki element uaktywnienia obszaru pod warunkiem podniesienia poziomu wykształcenia, który jest relatywnie niski w porównaniu z innymi rejonami. Największa koncentracja podmiotów gospodarczych występuje w sołectwach położonych w wykształconym paśmie aktywności gospodarczej, który tworzą miejscowości: Wierzba, Stary Zamość, Chomęciska Małe, Wisłowiec Kolonia, Krasne, Udrycze Wola, Podkrasne, Nowa Wieś. Niedoinwestowanie obiektów usługowo – rzemieślniczych występuje w miejscowościach: Podstary Zamość, Chomęciska Duże, Wisłowiec.

Jednym z podstawowych wskaźników ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest poziom aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców. Wyraża on skłonność danej populacji do podejmowania działalności gospodarczej, jak również zaufanie do sytuacji na rynku.

Tabela. Wskaźnik poziomu aktywizacji gospodarczej w gminie Stary Zamość
i gminach sąsiednich.
Gmina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Stary Zamość 345 372 394 461 427 412 410
Izbica 402 433 448 464 405 401 388
Zamość 529 590 612 645 647 620 627
Skierbieszów 380 412 436 469 436 430 439
Nielisz 240 240 263 282 269 272 288

Na podstawie danych GUS.

Z powyższych danych można stwierdzić że skłonność do podejmowania działalności gospodarczej przez mieszkańców Starego Zamościa nie jest duża. Dane porównawcze ukazują, że skłonność ta utrzymuje się w średniej w stosunku do gmin sąsiednich. Należy pamiętać jednak, że gmina ma charakter typowo rolniczy. Biorąc pod uwagę powyższy fakt niepokoić może tendencja malejąca wskaźnika. Charakterystyczne dla wielu gmin regionu jest załamanie gospodarcze spowodowane obostrzeniami na wschodniej granicy Państwa. Wiele małych firm zlikwidowało działalność gospodarczą, kiedy zamknął się rynek wschodni.

Stabilne fundamenty wzrostu gospodarczego budują przemyślaną polityką gminy po roku 2007, kiedy to Polska otrzymała kolejne fundusze unijne. Wzrost przedsiębiorczości, głównie tej drobnej, jest podstawą stabilnej gospodarki. W działaniach gminy nie można zapominać o zasobach ludzkich, czyli o mobilnym czynniku wzrostu gospodarczego. Wiele aspektów rozwoju gospodarczego gminy leży po stronie władz centralnych. Na te aspekty władze gminy nie mają wpływu. Podejmowana jest jednak współpraca z instytucjami centralnymi i wojewódzkimi w celu doskonalenia narzędzi wzrostu gospodarczego. Bardzo ważnym elementem wpływającym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz ich rozwój jest tzw. otoczenie biznesu. W jego skład wchodzą przede wszystkim: banki, instytucje finansowe, organizacje oraz ośrodki wspierające rozwój przedsiębiorczości.